Tarotkortene

Tarotstokken består av 78 kort. Den er delt inn i to hoveddeler; Den lille arkana også kalt småkortene og Den store arkana også kalt Trumfkortene.

  • Den lille arkana

Småkortene består av 10 x 4 serier av småkort / suiter / farger med sortene mynter, staver, sverd og beger på samme måte som vanlige spillkort består av de fire sortene spar, ruter, kløver og hjerter.

I tillegg finnes 16 hoffkort; konge, dronning og knekt og page i hver av fargene konge av staver, konge av mynter, konge av sverd osv

  • Den store arkana eller trumfkortene

Narren, Magikeren, Høyesteprestinnen, Keiserinnen, Keiseren, Høyestepresten, Vognføreren, Elskerne, Styrke, (Eneboeren, Lykkehjulet, Rettferdighet), Den Hengte, Døden, Måtehold, Djevelen, Tårnet, Stjernen, Månen, solen, Dommedag og Verden.

Den store arkana kan sees som en sammenhengende fortelling som viser menneskets plass i kosmos. Den viser en utvikling fra det kosmiske via det jordiske tilbake til det kosmiske igjen.

Tarotstokken er en ypperlig måte å bli kjent med sitt indre liv. Bildene og symbolene fremmer intuisjon og fantasi. Gjennom å åpne opp for intuisjonen vil man åpne opp for større deler av en selv ofte kalt det høyere selv. Vi kan tenke oss at mennesket er et multidimensjonalt vesen hvor en del av oss befinner oss i tid rom dimensjonen. Den spirituelle delen av oss kommuniserer med oss via føleleser og bilder. Tarotkortene kan hjelpe oss å åpne opp og fortolke budskapet i denne kommunikasjonen.

Her finner du beskrivelse av alle de 22 kortene i den store arkana. Alle kortene beskriver ulike arketypiske energier som mennesker møter.
Del 1: De første 11 kortene dreier seg om en søken etter individualitet.
0 Narren

   0 Narren

Det første kortet i tarotstokken er Narren. Narren er nummerert som 0. Null er alt og ingenting. Narren representerer mennesket.  Alle mennesker gjør denne reisen. Det viser syklusen fra fødsel til død, fra liv til liv, fra mørke til lys, fra ubevissthet til bevissthet. Narren starter på null. Han eller hun er den åpne begynnelsen. På samme måte som en nyfødt baby er klar til å legge ut på livets reise er Narren klar til å legge ut på sin kosmiske reise. Han er som den nyfødte. Han er åpen, fri og ubeskrevet.

I tarotkortet Narren er han fremstilt som en lurvete kledd mann med et knytte over skulderen med sine eiendeler.  Han er ofte fulgt av en liten hund. Narren går tilsynelatende uvitende eller uanfektet frem mot en klippekant.

Narren kjennetegnes av sin uberørthet, sin ubekymrethet. Han følger livets flyt i blind tillit. Tilliten er blind fordi han er i begynnelsen av reisen, og enda ikke har bevisstgjort seg sin rolle i det kosmiske dramaet. Narren er åpen for det som måtte skje, og han har fokus på det som er tilstede i nuet.

Narren kan sammenliknes med Askeladden fra de norske folkeeventyrene. Askeladden er den yngste og minst tilgodesatte av de tre brødrene Per, Pål og Espen Askeladd. Hands naive åpenhet gjør at han til slutt alltid vinner prinsessa og det halve kongeriket.  Han ser verdien i det andre forkaster fordi han ikke er forutinntatt. Han lever i tillet og mottar beskjeder som andre forkaster. Han har ingen frykt og har ingen fordommer mot hekser eller troll. Askeladden følger sin intuisjon og magefølelse.

Narren i tarotstokken deler disse egenskapene til Askeladden. Askeladden er en ekte Narr. Han er en fri sjel. Evnen til å la fortiden falle og leve i nåtiden gjør at hvert øyeblikk og hver handling møtes med total åpenhet. Øyeblikket møtes med sannheten i hva øyeblikket reelt inneholder.

I sitt positive aspekt er Narren tunet inn på sin sanne intuisjon og magefølelse. Narren inneholder også barnets åpne og nysgjerrige energi.  Han er til stede i sitt eget liv.

Narren som energi er til stede i livet vårt hver gang vi starter noe nytt, når vi er åpne og søkende, eventyrlystne og i tillet til at alt skjer som det skal skje. Narren følger flyten i livets elv.

Narren er ikke redd negative konsekvenser. Han ser ikke døden som en tragedie, men livet som en mulighet. Derfor er han ikke redd for å falle utenfor klippekanten.

Narren kommer i likhet med det nyfødte barn rett fra den kosmiske livmor. Han har fortsatt kontakten med sitt spirituelle jeg. Det gjør at alle han handlinger har utspring i tillit. Han ser livet som en lek, et spill. Ingenting blir feil, ingenting er ferdig. Alt er riktig. Her kan både Abraham (Esther Hicks) og Byron Katies lære sees på som en kontakt med Narren. Denne innstillingen gir kraft til å gi seg ut på denne bevissthetsreisen livet er.

Med Narren energi kan alle situasjoner i livet møtes med tillit. Narren er uredd, eventyrlysten og kaster seg gjerne ut på dypt vann.

Narren har som nevnt nummer 0. Narren kan også være det siste kortet i tarotstokken. Ved å fullføre den arketypiske reisen gjennom de tjueen kortene i den store arkana  blir Narren gjenfødt. Han går fra ubevisståpen barnlighet til bevisst åpen barnlighet. Narren blir da det femte element, det perfekte mennesket.

1 Magikeren

   1 Magikeren

Magikeren er det første kortet i tarotstokken og er nummerert som 1. Mennesket innleder den kosmiske reisen tarotstokken symboliserer. Tallet 1 står for enhet, det udelelige, det unike eller det første. Magikeren manifester seg som en ide eller tanke ut av det ubegrensede kosmos.

Magiker kammer fra ordet ”magh” som betyr ”å ha kraft” eller ”å være i stand til”. Magikeren er derfor en person med kraft og evne til å skape.

Magikeren er et symbol på det maskulint guddommelige og starten på det bevisste kosmos. I bibelen står det at først kom ”ordet” som er den bevisste tanke. Før noe kan manifesteres må det være tenkt, bevisstgjort. Magikeren er denne første tanken, ideen som bærer kraft til å fødes.

Tradisjonelt er en magiker en trollmann. Magikeren kan manipulere det fysiske univers og skape ut fra bevisstheten. I dette kortet ligger derfor en sterk evne til å bruke bevisstheten som skaperkraft. En av metodene er å bruke visualisering.

Alt skapes ut fra bevisstheten.  Det du tenker blir virkelig. Dette prinsippet er kjent fra moderne selvutviklings- og bevissthetsmetoder for eksempel filmen” The Secret”.  Filmens hovedbudskap er at du blir det du tenker. Det du ser rundt deg reflekterer den du er. Dette er også kjent fra Abraham kanalisert av Esther Hicks. For å skape magi det vil si manifestere en tanke fysisk må du ha en sterk evne til fokus. Og et nærmest begjær etter å se den konkretisert i den tredimensjonale virkelighet.  Tallet 1 krever enhet. En dualistisk tankegang som ”Jeg ønsker – men jeg tror ikke det vil skje”, vil hindre ønsket i å ta konkret form. De to motstridende tankene vil utradere hverandre. Det holder ikke å kun tenke teoretisk, man må også tro på det.

Kortet Magikeren beskriver en mann omgitt av symboler på de fire elementer, jord, ild, luft og vann.  Magikeren kontrollerer disse fire elementene med sin bevissthet. Ved å bruke elementene som redskap transformerer Magikeren den fysiske virkeligheten. Han har en arm rettet mot himmelen og en mot jorden. Han skaper en forbindelse mellom kosmos himmelen og jorden. Han er en visjonær skaper som forvandler ånd til materie.

Magikeren har evnen til å skape sin egen virkelighet ut fra sin bevissthet. Vi bruker tankekraften hele tiden, men ofte foregår det ubevisst. Tankene går på autopilot. Dette er nødvendig for eksempel når man kjører bil. Da er fokus på veien og retningen ikke på fotens trykk på gasspedalen, eller rattets sving til venstre. For å skape magi må man være bevisst og fokusert. Spørsmål som

Hva ønsker jeg å skape?

Hvordan vil jeg ha det?

Hva er mine egentlige drømmer?

Er sentralt å svare på.   Eventuelle negatrive mønstre som sitter i underbevisstheten må bevisstgjøres og uskadeliggjøres.

2 Høyesteprestinnen

   2 Høyesteprestinnen

Ordet prestinne kommer fra det greske ordet ”presbuteros” som betyr den eldre, den som vet og har visdom.

Høyesteprestinnen symboliserer hjertets visdom, sannhet og ærlighet. Hun ser det som ligger under overflaten. Hennes visdom er basert på balanse og harmoni. Kortets nummer er 2 som står for polaritet som for eksempel; dag-natt, mann-kvinne, lys-mørke, sol-måne, svart-hvit.

Prestinnen balanserer disse tilsynelatende motsetningene. Balansepunktet finnes i den indre stillhet og klarhet som man finner i orkanens midtpunkt, orkanene øye. Rundt virvler vinden i raske kast på samme måte som livet kan fare av gårde med oss og få oss til å miste perspektivet. Høyesteprestinnen har tilgang på denne indre stillheten som gjør at hun kan navigere i urolig farvann uten å miste sin balanse. Denne klarheten gir Høyesteprestinnen distanse i forhold til livets hendelser. Hun bruker sin intuisjon og er oppmerksom på hva som befinner seg i det ubevisste og skjulte.

Universet kan sies å bestå av to krefter; orden og kaos; det apollinske og det dionysiske. Dette begrepsparet har navn etter Solguden Apollon som sto for orden og struktur og vinguden Dionysos som var ekstasens gud som skapte omveltninger og kaos. Det apollinske er velordnet, avklart og avgrenset, mens det dionysiske er ekstatisk, berusende og grensesprengende. Disse to kreftene kompletterer hverandre i en konstant prosess av å bygge opp og ordne og å rive ned og transformere.

Magikeren kan sies å ligge nær det apollinske og høyesteprestinnen nær det dionysiske. Høyesteprestinnen er den mørke kaosenergien alt skapes av. Hun er tomrommet der hvor Magikeren er lysstrålen. Mens Magikeren er den maskuline spirituelle kraft er Høyesteprestinnen den feminine spirituelle kraften.

Høyesteprestinnen gir oss tilgang til vårt Høyere Selv, den delen av oss som eksisterer utenfor den fysiske dimensjon og som er større og visere. Hun representerer det intuitive i mennesket, hjertets språk heller enn hjernens. Hun er sann mot seg selv og går ikke på kompromiss med sine visjoner. Høyesteprestinnen ser hva som ligger under overflaten. Hun er synsk og kjenner intuitivt sannheten. Hennes sensitivitet åpner opp for klarsynthet, klarhørsel, kanalisering, healing med mer. Hennes tilgang til den kollektive bevissthet er ubegrenset og hennes drømmer, fantasier og meditasjoner bringer det ubevisste frem i lyset. Hun har kontakt med fortid og fremtid. Hun er selvforsynt og er ikke avhengig av noen. Høyesteprestinnen er en sannsiger, en seer og en profetinne.

3 Keiserinnen

   3 Keiserinnen

Keiserinnen er naturen og livets beskytter. Intet er for lite eller ubetydelig til å omfattes av hennes kjærlighet. Alt og alle på planeten er hennes barn planter, trær, dyr, mennesker, luften, havet hvert lite sandkorn…

Hennes kjærlighet til alt det skapte er altomfattende og uselvisk.

Keiserinnen er det tredje kortet i tarotstokken. Hun etterfølger Magikeren og Høyesteprestinnen. Tretallet som er keiserinnens nummer symboliserer foreningen av to motsatte energier representert ved tallene 1 og 2.  Tretallet er sentralt ved at det skaper en syntese mellom to opposisjoner. Denne syntesen er nødvendig for å få videre vekst, ellers kan man til evig tid bli stående i en låst posisjon. Ved denne syntesen bringes hele tiden utviklingen videre.  Mann og kvinne skaper for eksempel barnet. Tretallet og Keiserinnen representerer altså begynnelser og vekst. Dette understrekes av at opprinnelsen til navnet Empress kommer fra det latinske ordet ”parere” som betyr å unnfange eller føde.  Keiserinnen er som livmoren som føder nytt liv. Hun har også ansvaret for å opprettholde dette nye livet ved å gi det mulighet til å blomstre.

Keiserinnen representerer hele det fysisk manifesterte univers. Hun er Gaia med sine planter, dyr og mennesker. Hun er den kreative kraften som føder frem det nye liv. Hennes natur er skapende. Hun gir omsorg, beskyttelse og nærhet, og har uforbeholden kjærlighet til alt som lever.

Keiserinnen er ofte avbildet sittende på en trone omgitt av naturens overflod. Hun er omkranset av alle elementene jord, vann, luft og ild. Hun er sensuell, magnetisk og vakker, og sitter behagelig avslappet og nyter livet. Hennes fruktbarhet og naturens overflod symboliseres ved med granatepler, kornaks, vannkilder og grønne planter. I enkelte kortstokker er hun gravid.

Høyesteprestinnens slør er fjernet, og Keiserinnen viser seg i all sin prakt. Hun har ikke lenger noe å skjule.  Hun kjenner livets sykliske og fysiske lover. Hun vet alt har en begynnelse, et høydepunkt og en avslutning. Selv sitter hun midt i livets blomstring som en frodig og fruktbar morsarketype. Hun har også symbolet fullmånen som viser til alle tings modenhet, kraftens toppunkt.

Keiserinnen er et oppkomme av kreativ energi  og bruker sin skaperkraft til å frembringe nye former i det fysiske univers. Hun representerer fruktbarhet, overflod, mangfold, kreativitet og produktivitet. En person som bærer med seg denne arketypen bruker sin fantasi til å skape. Keiserinnen har ofte store talenter innen håndverk, kunst, farger og formgivning. Hun har ofte grønne fingre og et godt håndlag med dyr.

Hun er av natur rolig og avslappet. Ingenting stresser henne. Hun er tilfreds med å være der hun er midt i livet og i sin egen skaperkraft. Hun finner fullt ut mening i sin egen kreativitet og nytelse og glede i å se sine egne skaperverk.  Hun er både kjærlighetsgudinnen Venus og morsarketypen Demeter.

4 Keiseren

   4 Keiseren

En keiser er en mannlig monark som vanligvis hersker eneveldig over et rike eller område. Keisere har vanligvis en høyere rang enn konger. I dag er det kun Keiseren av Japan som har denne tittelen.

 Ordet Keiser kommer fra det latinske ordet ”imparere” som betyr å kommandere eller lede. Keiseren er assosiert med alle mytologiske ledere som konger, presidenter, kommandanter, kapteiner, direktører og alle typer statsoverhoder.

Keiserens oppgave er altså å lede. Som leder følger han sine visjoner og har evne til å se og forutse hvilken virkning hans arbeid har i den fysiske verden. Et annet latinsk ord er ”parere” som betyr å gi liv til eller å føde. Han er den beskyttende og autoritære farsfiguren. Keiseren er i sin natur maskulin slik som Keiserinnen er feminin. Keiserens og Keiserinnens egenskaper er selvfølgelig tilgjengelig for begge kjønn. En kvinne kan utfolde Keiseregenskaper og en mann Keiserinneegenskaper. Som eksempel på en kvinnelig Keiser har vi Gro Harlem Brundtland.

Gjennom sine verdslige ambisjoner gir Keiseren liv til nye verdener og forandrer sivilisasjoner. Ved å bruke sin logiske og strategiske tanke settes ideene og målene ut i praksis. Keiser ønsker å være den fremste innen alt han/hun foretar seg. Keiseren ekspanderer stadig og utvider sitt rike.

Keiseren der det fjerde kortet i tarotstokken. Firetallet spiller stor symbolsk rolle i vår kultur.  Vi har blant annet fire retninger; nord, syd, øst, vest og fire elementer ild, jord, luft og vann.  Firetallet er tallet for det materielle. Vi snakker om å være firkantet eller A4. Keiseren er opptatt av å skape orden og system og holder seg som regel til de gjeldende lover og regler. Han kan være ganske tradisjonsbundet og opptatt av å bevare det etablerte. Han bruker sin fornuft og logikk heller enn fantasi og følelser.

Keiseren er opptatt av at hans arbeid skal bære frukter i den fysiske verden. Mens Keiserinnen står for den kreativt skapende energi er Keiseren den ordnende kraft som gir form til det allerede skapte. Slik utfyller Keiseren og Keiserinnen hverandre i sitt maskuline og feminine aspekt.

Keiseren er bestemt og besluttsom. Han er ofte en pioner og er villig til å arbeide hardt og fokusert for å nå sine mål. Keiserens styrke er evnen til å planlegge og tenke langsiktig. Han er også sterk og modig og liker å ta ledelsen. Keiseren følger sitt eget hode og sine egne meninger og er ikke redd for å bestemme over andre.

Keiserens styrke er evnen til å ta ansvar og følge sine visjoner kompromissløst til gjennomføring. Han forholder seg mest til den materielle verden med konkrete fysiske resultater å vise til. Keiserens fokus på det materielle kan begrense evnen til å se de finere nyanser i livet. Keiseren kan ha vanskelig for å ta andre menneskers ønsker og synspunkter med i betrakting. Positivt gir Keiser struktur og form til det skapte. Faren er at ønsket om form kveler fantasi og fleksibilitet så innholdet formen skal beskytte blir underordnet strukturen. Formen blir død og innholdsløs.

Keiseren kan bli dominerende og fastlåst i sine synspunkter. Det ligger i arketypen Keiser å ønske å være den som bestemmer; den som er først, størst og best. Keiserens skyggeside er ønsket om kontroll. Han eller hun kan ha vansker med å innrømmes svakhet og unngår helst egne og andres emosjonelle reaksjoner. Keiseren trives best i rollen som beskytter, veileder og forsørger. Det å ha en familie, suksess i arbeidslivet samt spille en aktiv rolle i samfunnet vil som oftest ha størst betydning for ham/henne.

5 Høyestepresten

   5 Høyestepresten

Høyestepresten Paven eller Hierofanten representerer organisert religion, spirituelle tradisjoner og systemer. Dette er kortet for lærer, veileder eller dogmatiker.

Høyestepresten er det femte kortet i tarotstokken. Han følger etter Keiseren og Keiserinnen. Vi kan tenke oss at i et samfunn hvor alt det verdslige er på plass og styrt av henholdsvis Keiseren og Keiserinnen, så trengs det også åndelig føde. Det behøves noen som kan opprettholde kontakten mellom det åndelige og de verdslige makter. Her kommer Høyestepresten inn.

Høyestepresten blir kontaktleddet mellom den spirituelle verden og den verdslige. Han formidler og fortolker de åndelige verdier til samfunnet. Høyesteprestens makt blir stor fordi han er den ene som har direkte kontakt med det åndelige.

Høyestepresten kalles også Hierofanten. En hierofant er en person som bringer en religiøs forsamling i kontakt med det som regnes som hellig. Ordet kommer fra gresk og var satt sammen av ta hiera som betyr ”hellig” og phainein som betyr ”å vise.” Meningen blir da den som viser frem det hellige. Hierofanten er tolkeren av de hellige mysterier og eldste prinsipper. Hierofanten var identisk med ypperstepresten i oldtidens templer. Det var Hierofantene som hadde ansvaret for innvielse av kandidatene i de store mysterier

Hierofanten er den åndelige makt på jorden. Kortet viser som oftest en kappekledd mann sittende på en trone. Han er avbildet med trippelkrone og septer. Kronen viser at han hersker over alle de tre verdener; den himmelske, den jordiske og den underjordiske også kalt dødsriket. Septeret er symbolet på makt.

Kortet bærer nummeret fem som representerer mennesket. Mennesket har fem lemmer, to armer, to ben og hode. Kortet gir mulighet til å bruke menneskehetens visdom til å høyne bevisstheten og transendere uutviklede aspekter av seg selv. Høyestepresten avslører universets hellige lover og formidler dem til andre. Han er en lærer av livsvisdom og spirituelle verdier. Han bevarer de kosmiske lover gjennom ritualer og institusjoner.  Hierofantkortet representerer dermed organisert religion, ulike spirituelle tradisjoner og systemer.

Høyestepresten bærer titler som Mester, Buddha, vismann, prest, taler, guru, rabbi eller professor. Nivået på Høyesteprestens lære avhenger av hans bevissthet. Positivt er han en formidler og i varetaker av gammel visdom. Han er den fremste utøver og fortolker innenfor ulike religioner. Negative aspekter av Høyestepresten er faren for å bli fanget i dogmatisk tankesett hvor regler og tradisjoner står foran sann visdom og utvikling. Ekte kontakt med mysteriene og det spirituelle viker for meningsløse ritualer og fikserte trosoppfatninger.

Kortet kalles også for Paven. Paven i Roma regnes som guds stedfortreder på jorden av katolikkene. Det vil si at Pavens makt ligger i at han skal ha absolutt rett i det han sier fordi han skal ha direkte kontakt med Gud. Paven er derfor fortolker og rettleder. Hans ord er lov for millioner av katolikker enten det gjelder prevensjon, abort, skilsmisse og liknende.

Høyestepresten i sitt positive aspekt representerer søknen etter mening og hensikt med livene våre. Når de jordiske behov er tilfredsstilt kommer behovet for å forstå meningen med livet, hvorfor vi lever og hvilken hensikt eksistensen har. Høyestepresten blir veilederen og læreren som hjelper til å forstå dette mysteriet livet er. Høyesteprestens visdom strekker seg både til det fysiske, emosjonelle og intellektuelle plan. Han eller hun har kunnskap og viten om menneskenaturen og dens utfordringer. Han/hun har gått veien selv og kjenner alle prøvelser og nederlag som man kan møte på livsveien. Dette gir han/hun en evne til å vise toleranse og nestekjærlighet.

Høyestepresten kan vise veien til å transformere det hverdagslige til det hellige, og åpne for innsikt, inspirasjon og åpenbaringer.

Høyestepresten forteller også at livet er en konstant læreprosess hvor vi lærer like mye av våre mistak som våre suksesser. Høyestepresten har visdommen til å finne mulighetene i tilbakeslag, skuffelser og manglende suksess. Livet kan brukes som et forum for personlig vekst.

6 De elskende

   6  De elskende

Nå har vi kommet til kort nummer seks i tarotstokken. Kortet kalles The Lovers eller De elskende.  Ordet lovers kommer fra det indo-europeiske ordet leubh som betyr å bry seg om, elske eller begjære.

Kortet De Elskende representerer uimotståelig tiltrekning til andre. Kjærlighet er en kraft og et ønske om en forening som skaper helhet.

Kortet De elskende symboliserer alt vi tiltrekkes av i den ytre verden. Det kan være kjærlighetspartnere, venner, god mat, pene klær, musikk, bøker, nær sagt alt som oppleves som behagelig og gir livsglede.

De elskende står for den energien i oss som søker mot det som gir oss glede og en følelse av helhet. I forelskelsens rus oversvømmes hjernen av kjærlighetshormoner, og vi opplever å være ett med vår elskede. Vi føler oss levende, våkne og intenst nærværende. Kortet De elskende symboliserer rusen hvor grenser og rammer opphører, og vi føler oss ett med hele verden. Denne gleden fyller oss enten det er kjærlighet, skjønnhet, moro, sport, velvære eller annet som initierer den. Energien i De elskende kortet er limet som binder ting sammen. Det kan være en mental, emosjonell eller fysisk interesse som vekker tiltrekningsenergien. En tanke eller ide kan fylle hodet og tilværelsen og gi kraft og innhold. Livet får med ett mening på grunn av denne hobbyen, ideen, boken eller det spesielle mennesket som inspirerer og får oss til å åpne opp for vår fulle natur.

Carl Gustav Jung opererer med begrepene indre mann og indre kvinne, animus og anima. For mannen vil de egenskapene som tradisjonelt legges til det feminine som følelser, nærhet og omsorg danne en indre ofte ubevisst energi som Jung kaller mannens indre kvinne. Han vil føle en umiddelbar tiltrekning til kvinner som passer til dette bildet. På samme måte har kvinnen en indre mann som innehar visse egenskaper av styrke, individualitet og pågangsmot. Det indre bildet manifesterer seg som tiltrekning til visse typer menn.

Kortet De Elskende representerer unionen med den indre kvinne eller indre mann. Hieros gamos eller Hierogamy fra gresk som betyr ”hellig ekteskap” refererer vanligvis til et seksualrituale mellom en gud og en gudinne hvor det feminine og maskuline forenes. Dette ritualet kan ha sin opprinnelse i det enda eldre begrepet om tvillingsjeler eller ”soulmates”.

Ideen baserer seg på at menneskesjelen opprinnelig var en enhet bestående av en maskulin og en feminin del. Denne enheten ble på et tidspunkt delt i to. Dette medfører at hvert menneske på jorden har en tvillingsjel, og målet er å gjenforenes med denne. Det hellige ekteskap og den seksuelle forening blir et symbol på gjenforeningen av den delte sjelen.

Psykologisk sett symboliserer det hellige ekteskap sammenføyningen av motsetninger. Det maskuline og feminine prinsippet, bevisstheten og ubevisstheten, ånd og materie smelter sammen. I denne foreningen finnes det ikke lenger noen adskilthet og splittelse. Alt er enhet og helhet. Når den bevisste og ubevisste siden i mennesket smelter sammen får man et ekteskap/enhet mellom den fysiske mann og den indre kvinnen og den fysiske kvinnen og hennes indre mann.

Kortet De Elskende representerer som sagt helhet og opphør av dualitet, men sammensmeltinger kan også adskilles. Den fysiske verden er polaritet. Alt er delt i maskulin og feminin, det mannlige og det kvinnelige. Det gjelder mennesker, dyr, fugler, fisk, insekter og så videre. Ved å romme dualiteten og ta opp i oss motsetningene så blir helheten større, og vi rommer stadig mer. Kortet De Elskende symboliserer denne sammensmeltingen av polariteter. Før denne foreningen gjennomføres er det alltid et valg. Vil jeg akseptere og smelte sammen med motsetningen eller ikke? Hva skal jeg velge; ja eller nei?

Derfor er et annet aspekt av kortet å ta valg. I den franske Marsaillestokken er kortet De elskende illustrert ved en mann som dras mellom sin mor og sin kjæreste. Mannen må da velge å følge det ukjente representert ved den unge kvinnen eller det trygge representert ved sin gamle mor.

Valget kan også stå mellom to unge kvinner, en ukjent fristerinne og en trofast jomfru. Dette er et velkjent trekantdrama.  Å velge den attraktive ukjente kvinnen kan være en omvei, men som kjent fører alle veier til Rom, og man trenger kanskje den erfaringen også før man er klar for den indre union.

De elskende kortet rommer også ideen om romantisk kjærlighet. Kortet kan stå for erotiske møter mellom kjærlighetspartnere som opplever en nær sjelekontakt eller rett og slett er dypt forelsket i hverandre. I denne sammenheng står kortet også for å utforske de seksuelle gleder, utrykke kjærlighet, intimitet  og nærhet. Målet med De elskende kortet er kjærlighet med full aksept og omfavnelse av dualiteten, motsetningene. Det som forenes må også før eller senere adskilles.

Å gå inn i relasjoner uten å bli medavhengig eller selvutslettende er første steg på veien til å mestre De elskende energien. Å ha mot til å romme både foreningen og splittelsen er kortet De elskende utfordring.

7 Vognføreren

   7 vognføreren

Nå har vi kommet til kort nummer syv i tarotstokken. Kortet kalles Chariot eller Vognføreren. Kortet Chariot eller stridsvognen kalles som regel Vognføreren på norsk. Ordet  ”chariot” kommer fra det latinske ordet ”carrus”  Ordet charioter kommer fra det indo-europeiske ordet ”kers” som betyr ”å løpe”. Vognføreren er alltid i bevegelse. Både hjertet, kropp og bevissthet er alltid underveis mot noe nytt og ukjent.

Kortet avbilder en mann, eller sjeldnere kvinne, som står oppreist i en vogn trukket av hester. Hestene kan være byttet ut med andre trekkdyr.

Kortet er nummer syv i rekken. Tallet syv står for midlertidig perfeksjon og suksess. Tallet inneholder en fullbyrdelse og avsluttethet, men samtidig en lengsel mot nye høyder av perfeksjon. Syv er et hellig tall som representerer unionen mellom det guddommelige representert ved tallet tre og jorden tallet fire. Syvtallet er ofte regnet som et lykketall og det er mye brukt i vår kultur. Regnbuen har syv farger, uken har syv dager og vi har syv chakraer. Den diatoniske skalaen vi bruker har syv musikalske noter; c-d-e-f-g-a-h. I tidlig astronomi og astrologi var det kjent syv planeter; Sol, Måne, Merkur, Venus, Mars, Jupiter og Saturn.

I tarotstokken er vognførerens bevegelse mot noe den viktigste symbolikken. Vognføreren er tradisjonelt på vei et sted gjerne i krig og kamp. Han eller hun er modig, uredd og fokusert. Vognføreren har en sterk motivasjon og viljestyrke. Han setter seg mål og går mot dem med uforminsket styrke. Han vet at det koster og krever noe av ham for å oppnå sine mål. Han der derfor villig til å avstå fra ting som hindrer ham i å nå dette målet. Besluttsomhet og viljestyrke er stikkord for suksess. Det kommer ikke gratis, men gjennom en stadig prosess hvor evnen til å fokusere og å forsake avgjør graden av suksess.

Vognføreren representerer det motsatte av satthet og ubevegelighet. Han bekjemper treghet og entropi som er dødens tvillingkrefter med besluttsomhet og drivkraft og vilje til å møte sitt ubehag og sin redsel. Vognføreren søker mot den høyeste form for ambisjoner og selvrealisering. Han vet at redsel og angst er den største hindringen for vekst og liv. Bevegelse skaper liv, mens stillstand er døden. Vognføreren representerer derfor loven av bevegelse. Når hjertet, bevisstheten og sjelen er i stadig bevegelse opp og frem mot høyeste oppnåelige mål vil suksess være uunngåelig. Alle veier prøves for å nå det ideale. Vognføreren er en eventyrer, erobrer og jeger. Reisen er uttrykk for Vognføreren essens. Bevegelsen gjennom livet mot å realisere sitt høyeste potensial.

Vognføreren seirer gjennom sin viljestyrke, mot, besluttsomhet og selvbeherskelse. Den romerske stridsvognen trukket av hester ble i tillegg til i krigføring brukt i veddeløp hvor alle triks var tillatt. Kjøreren måtte holde vognen på rett vei og manøvrere seg mellom alle de andre vognene uten å miste kontrollen over hestene og uten å kollidere med de andre vognene. Hestene blir også symbol på instinktiv handling. Bevisstheten må kontrollere instinktene og det ubevisste.

En riktig bruk av Vognføreren blir en studie i multitasking hvor forstyrrende og hindrende elementer må elimineres for å holde fokus mot ønsket mål.   Bevegelse er nøkkelordet for Vognføreren. Midt i all bevegelsen finnes den indre stillheten og en meditativ tilbaketrekning som gjør at Vognføreren beholder sin ro og sentrering midt i all handlingen. Denne stillheten hjelper han til å følge sin egen timing og handle riktig i rett øyeblikk.

Ved å kutte ut alle distraksjoner holder kjøreren fokus mot målet.  Så spørsmålet til kort nummer syv er: Hvor kjører du din vogn? Sitter du i førersetet eller overlater du styringen til hestene?

Vognen er her symbolet på kroppen og egoet. Man kan bruke den arketypiske energien til Vognføreren når man trenger å holde fokus og retning for å nå et mål. Vi påvirkes hele tiden av alle distraksjoner som finnes rundt oss. Sjåføren må ha fokus på veien og oppmerksomhet på alt som skjer rundt uten å miste retningen og konsentrasjonen.

Når det gjelder Vognføreren så er spørsmålet: Er det ditt indre jeg som holder i tømmene eller er det ditt ego?
Hvem holder styreringen?

Vognføreren vet at suksess medfører hardt arbeid og tar fullt ansvar for sitt eget liv og de omstendigheter som er skapt. Vognføreren agerer heller enn å re-agere.

Er du som de ville hestene som stikker av eller bruker du din klarhet og retning til å holde tømmene i et fast grep og styre vognen dit du selv ønsker.

Vognføreren fører deg stadig videre. Det heter ofte at reisen er selve målet, men Vognføreren trenger den gulroten det er å se målet komme stadig nærmere.

8 Styrke

   8 Styrke

Nå har vi kommet til kort nummer åtte i tarotstokken. Kortet kalles Styrke eller Fortitude. Kortets temaer dreier seg imidlertid ikke om ytre kraft og styrke, men å ha kontroll over det indre. Indre styrke er å vite at man kan holde ut, være bestemt, være tapper og fatte nytt mot ved tilbakeslag. Det er også motet til å være sann mot seg selv og til å uttrykke den man virkelig er.

For å utvikle disse egenskapene kreves selverkjennelse. Man må kjenne sine sterke og svake sider. Ved å anerkjenne sine svake sider er det også lettere å ha tålmodighet og forståelse for andre. Å være tolerant og medfølende blir derfor vesentlig for å mestre dette kortet. Styrken vises først og fremst gjennom å stille krav til seg selv istedenfor å skylde på andre. Behovet for å ha makt over andre avløses av en større forståelse og evne til samarbeide, hvor man leder indirekte istedenfor å dominere over andre.

Styrke er en av de fire klassiske dydene Fortitudo (Mot), Sapientia (Visdom), Iustitia (Rettferd) og Temperantia (Måtehold). De var kjent fra Platon og Aristoteles tid, og representerer egenskaper i mennesket som kan trenes opp og dermed føre til at man lever et etisk eller dydig liv.

For Aristoteles var hensikten å oppnå Eudaimonia som kan oversettes med lykke. Denne lykken var imidlertid ingen emosjonell tilstand, men en tilstand av å fullbyrde sitt potensial og bli alt man var i stand til å være. Lykken var å uttrykke sitt fulle blomstrende jeg og bli den beste versjonen av deg som du kan bli. Dydene vil hjelpe en til å leve i moderasjon og balanse for derigjennom å fullbyrde sitt høyeste potensial.

I tidlig middelalder ble kardinaldyden Mot definert som å ha en forsiktig og ivrig natur i handling, å ha stor utholdenhet og etisk sans i arbeid, å ha evne til å holde ut og ikke gi opp. Videre betød det å ha tålmodighet og vente på riktig tidspunkt, å vokte seg mot latskap, å holde sin moral høy også når andre ikke ser det.

Fortitude som kan oversettes både med Mot eller Styrke betyr å ha en modig og bestemt holdning. Mot (også kalt tapperhet, dristighet, fryktløshet, temperament eller heltemot) er evnen til å konfrontere frykt, smerte, fare, usikkerhet eller trusler. Man kan skille mellom ”fysisk mot” som er motet til å konfrontere fysisk smerte, motgang, død eller trusselen om døden, og ”moralsk mot” som er muligheten til å handle rett i møte med skam, skandale eller motløshet.

Mot representerte tidligere krigerstanden og menneskets åndelige higen. En kriger må ha mot til å gå ut i kamp selv om han kan bli drept. Et modig menneske vil søke mot det høyeste potensial uten å gi etter for bedagelighet eller frykt. I kunsten ble de kardinale dydene som oftest fremstilt som kvinnelige krigere som overvant lastene. Mot ble også symbolisert med en brukket søyle.

De kardinale dyder gir mange indikasjoner på hva Tarotkortet Styrke eller Fortitude står for. Mot kan defineres som evnen til å møte sin frykt og overkomme den slik at man kan utføre de ønskede handlinger og uten å svikte sin etiske overbevisning.  Et modig menneske er ikke et menneske uten frykt, men et menneske som ikke lar seg styre av sin frykt. Kirkefaderen St. Augustin definerte Mot slik: Mot er kjærligheten som er rede til å tåle alt for å nå sitt mål.

Tradisjonelt fremstilles mot eller styrke som en maskulin egenskap i form av en sterk mann som viser sin fysiske styrke enten det er Herkules eller Samson.

I tarotstokken fremstilles kortet Styrke som oftest i form av en ung kvinne som holder hendene rundt snuten på en løve. Kvinnen som er et symbol på sjelen, viser mot ved å beseire løven ikke med vold, men med kjærlighet. Hva hindrer løven i angripe – kjærlighet.

Ved å ta kontroll over løven behersker kvinnen sin instinktive natur. Hun har tilgang til sin underbevissthet og det som skjuler seg der. Løven representerer naturen og kroppen med dens instinkter og lyster samt underbevissthetens skjulte sider. Ved å ta kontroll over løven tar hun kontroll over både det fysiske og det følelsesmessige. Løven symboliserer i denne sammenheng sterke følelser, sinne, skam, skyld, motstand og selvundertrykkelse. Kvinnen vet imidlertid at ikke alt kan komme ut på en gang så hun kan åpne og lukke gapet til løven etter behov. Hun har herredømmet over seg selv og sine lyster. Hun behersker sine følelser og har emosjonell kontroll. Hun kan uttrykke følelsene når hun selv ønsker det og ikke på grunn av underbevisste ønsker eller impulser. På den måten er hun fri til å uttrykke hele sin identitet. Hun har løvens mot til å være seg selv og vise sitt sanne ansikt til verden. Med erkjennelsen og aksepten av de mørkere sidene av psyken kommer evnen til kjærlighet. Kortet kaller på tålmodighet og medfølelse i forhold til seg selv og andre. Medfølelse og tilgivelse med seg selv og andre. Styrke er å leve ut hele sitt mangfoldige og multidimensjonale potensial. Hun uttrykker fullt og fritt sin totale skapning; bevissthet, hjerte, kropp og ånd. Det kan kalles å oppnå det Aristoteles kalte Eudaimonia.

Styrke er også motet til å være seg selv og vise sin sanne natur. Ved å uttrykke sine ideer, følelser og kreative energi fritt og uten hemninger vil man komme i nærmere kontakt med sin indre kjerne. Løven representerer også det stolte og livskraftige. Ved å temme løven blir kvinnen en forfinet kanal for løvens voldsomme styrke. Kraften temmes gjennom den vennlige, overtalende og kjærlige energien til kvinnen. Ved å bli venner med løven blir kvinnen også venner med sin egen dyriske og fysiske natur. Hun kan uttrykke denne sterke, utadvendte og ildfulle kraften i møtet med verden. Ved at kvinnen mestrer det fysiske, naturen og løven og møter den med respekt gjør den til en alliert og ikke en fiende. Løvens kraft og styrke tilfører kvinnen energi, livskraft og selvtillit.

 I Visconti-Sforza stokken fra midten av 1400-tallet ( se illustrasjon over) er kortet illustrert med Herkules kamp med den nemeiske løve. Det første av Herakles’tolv storverk var å drepe løven og komme tilbake med skinnet dens. Løven hadde terrorisert områdene rundt Nemea, og hadde så tykt skinn at våpen ikke kunne trenge gjennom det. Ifølge myten drepte Herkules løven med å kvele den med hendene. Her blir løven slått med en klubbe. Visconti-Sforza stokken er den eneste kjente stokken som viser en voldelig mannsperson som slår eller dreper løven. Det er vanlig å avbilde dette kortet med en kvinne som behersker løven med kjærlighet.

9 Eneboeren

   9 Eneboeren

Kort nummer ni i tarotstokken kalles Eneboeren. Eneboeren representerer integritet og det å være hel i seg selv. Etter å ha funnet den indre kraften og motet i Styrke på det ytre plan, er man moden for å gå i møte med sitt indre jeg. Eneboeren frykter ikke lenger å være alene og føler seg ikke ensom.

Ensomhet blir som regel regnet som noe negativt og uønsket. Eneboeren søker mot en frivillig ensomhet i motsetning til en tvungen ensomhet hvor man føler seg ribbet for ønsket menneskelig kontakt. Eneboeren føler seg ikke ensom i sin alenehet. Han eller hun føler seg i kontakt med sitt indre, sitt egentlige selv.

Ytre suksess, relasjoner, familieliv og annet virker ofte distraherende i søken etter spirituell visdom og sannhet. Mennesker har til alle tider brukt ensomhet og isolasjon som virkemiddel til å søke fordypning og indre transformasjon. Alle religioner har sine grener hvor disippelen kan trekke seg tilbake fra verden og finne sin egen spirituelle sannhet og kontakt med noe større enn seg selv. Eneboeren har flere navn som eremitten, munken, pilegrimen, yogien, asketen eller vismannen. Ordet eremitt kommer fra det greske eremiters som betyr ”ørken” eller ”ensomhet”. Eremitten har trukket seg tilbake fra samliv med mennesker for å konsentrere seg om et religiøst liv med fokus på meditasjon, bønn og askese. Begrepet eremitt brukes særlig i buddhistisk og kristen sammenheng. De første eremitter levde på 200-300 tallet. Den kanskje mest kjente er Frans av Assisi.  I hinduismen blir omvandrende asketer kalt sadhu eller sannyasin.

Kortet Eneboeren avbilder vanligvis en gammel mann med skjegg og bart som holder på en lampe. Lampen symboliserer visdom og kunnskap som gir opplysning og innsikt. Eneboeren følger sitt indre lys og sin egen sannhet og kan ved sin livsførsel være et eksempel for andre.

Hvem er jeg? Hva er meningen med mitt liv? Hvorfor eksisterer jeg? er de eksistensielle spørsmål som Eneboeren søker å finne svar på. Middelet til å finne svarene er først og fremst indre kontemplasjon og refleksjon. Eneboeren holder fokus på den indre verden. Han eller hun vet at de sanne verdier ligger i det indre, og de følger sin egen rytme og tidstabell. Gjennom å finne sin indre sannhet kan Eneboeren også hjelpe andre til å finne sin.  Eneboeren representerer en reise i selvgransking, selvrefleksjon og meditasjon. I denne indre søknen kan kontakten med det høyere selv og det guddommelige spirituelle opprettes og erfares.

Eneboeren handler om å gå inn i seg selv og finne sin egen sannhet. For å kunne det må man skjermes for ytre påvirkning og distraksjoner. Den ytre verden med sitt mas og kav vil virke forstyrrende. Det vanlige liv er fullt av krav og påvirkninger. De store spørsmålene i livet får ofte ikke oppmerksomhet før noe livstruende eller epokegjørende skjer. De forsvinner i jobb, familieliv, venner, hobbyer, tv, facebook , twitter med mer.

Eneboeren representerer et helt og komplett menneske som kan være en veiviser og et eksempel for andre. Han eller hun kan bruke sin indre kraft til å hele eller guide andre. Den indre søken er ofte noe som kommer med alderen, og Eneboeren representerer derfor ofte godt voksne eller eldre mennesker. Eneboeren har ikke lenger ungdommens utålmodige søken etter stimulerende opplevelser og raske løsninger. Isteden aksepteres en langsommere og roligere tilværelse hvor han eller hun søker mot fordypelse og indre belønning heller enn ytre resultater.

Det er ikke nødvendig å leve alene eller søke bort fra det vanlige liv for å leve ut arketypen Eneboeren. Eneboeren representerer all ettertanke og søken etter dypere forståelse. Man kan godt leve et normalt liv og likevel opprette kontakt med denne energien. Det viktige er om man klarer å rydde timeplanen og gi tid til å møte sine tanker og opplevelser i den indre verden. Det kan skje på mange måter, ikke bare i meditasjon. Det er mange muligheter som på en tur i skogen, sittende i en bilkø, mens man nyter en kopp kaffe eller te en tidlig morgen, ved å reflektere over naturens skjønnhet, ved se på et sovende barns rolige pust eller ved å sitte foran et peisbål en sen kveldstund.

I Visconti-Sforza stokken fra midten av 1400-tallet ( se over) er Eneboeren avbildet som en eldre mann med en flott kappe og hatt. Han holder et timeglass i hånden.Av ukjente årsaker har timeglasset en eller annen gang blitt forandret til en lampe. Timeglasset som symbol på tidens gang og menneskets forgjengelighet. Det ble senere byttet ut med lampen som symbol på illuminasjon og spirituell innsikt. Lampen kan også vise veien for andre i mørket.

10 Lykkehjulet

  10 Lykkehjulet

Lykkehjulet er livets hjul. Det symboliserer de grunnleggende syklusene i livet
som fødsel, død og gjenfødsel.

Lykkehjulet også kalt Skjebnehjulet er kort 10 i tarotstokken. Tallet ti symboliserer fullbyrdelse og fullkommenhet. Tallet10 redusert til tallet 1 symboliserer en perfekt enhet og en ny begynnelse. Med Lykkehjulet har vi kommet halvveis i kortstokken. Første syklus er fullbyrdet. Den individuelle bevissthet som starter sin reise som Narren har fullført sin første syklus som består av å forstå seg selv og verden som individ. I siste halvdel del av tarotstokken skal dette individet forholde seg til de større spirituelle sykluser og lære å finne sin plass i universet.

Vi kjenner lykkehjulet fra tivoliet. Hjulet snurrer og resultatet kommer. Har du vunnet eller har du tapt? Lykkehjulet er knyttet til lykkens gudinne Fortuna. Fortuna betyr lykke eller skjebne på latin.  Hun snurrer hjulet på måfå og endrer tilstanden til alle som henger på livets lykkehjul.
I antikken ble Fortuna fremstilt som en kvinne i flagrende gevanter som bar på et overflødighetshorn. Overflødighetshornet fremstilles som et bukkehorn fylt med blomster, frukt og mynter. Det symboliser naturlig nok overflod. I renessansen fremstilles Fortuna som en naken kvinne med en fot på en klode og med et seil over hodet. Til tider har hun bind for øynene så hun er blind. Hun ser ikke hva hun gjør.

I tarotstokken fremstilles lykkehjulet som et hjul hvor det henger flere personer fast. Øverst er det en konge og dronning nederst en fattig mann i filler. På siden er noen på vei opp og noen ned. I gode tider befinner man seg på topp i dårlige nederst. Hjulet svinger alltid. Det finnes ingen konstant tilstand. Kunsten er å fjerne seg fra ideen om godt og dårlig og isteden finne roen og aksepten av at tingenes tilstand er i forandring.

Fortuna symboliserer tingenes evige sykliske forandring. Det eneste sikre i livet er at ingenting er sikkert. Hvert øyeblikk er en ny begynnelse og en ny slutt. På samme måte som i en storm finnes et stille punkt i midten av hjulet. I dette meditative punktet finnes roen og vissheten om at den fysiske verden ikke er det hele. Det finnes større sannheter og større sammenhenger. Å mestre skjebnehjulet er gjennom å se disse opp og nedturene i et større perspektiv og fokusere på de lange linjene.

I tarotstokken symboliser lykkehjulet ofte at gode ting er på vei. Noe nytt og spennende gjør sitt inntog i livet, og nye muligheter banker på døra. Lykkehjulet handler også om å si ja til de mulighetene som kommer. Alt som er oppe vil komme ned og det som er nede vil komme opp. De som mestrer lykkehjulet vet at man må ta lodd for å vinne.
Mennesker med suksess er som regel åpne, nysgjerrige og sjenerøse. De annonserer sine ønsker og behov for verden på en vennlig og fordomsfri måte, og universet vil etter hvert gi svar i form av såkalte tilfeldigheter eller synkrone hendelser.

Lykkehjulet kalt Rota Fortunae er et begrep fra antikken og middelalderens filosofi. Det refererer til skjebnens uberegnelige natur. Gudinnen Fortuna spinner hjulet og dets posisjon avgjør om man vinner eller taper.

I Visconti-Sforza stokken fra 1400-tallet ser vi en senmiddelalder fremstilling av skjebnegudinnen som spinner hjulet. Hun ser ikke hvor hun spinner hjulet. De fire figurene rundt hjulet representerer de ulike stadiene av et menneskes velstand.

Du finner resten av kurset på våre medlemssider.
Du må være medlem for å ha tilgang. Du melder deg inn her.