Karma og dharma i nytt perspektiv

Den nye tids åndelighet innebærer at vi flytter vår spirituelle forståelse fra det mekanistiske nivå til det kvantefysiske nivå.

Siden Beatles dro til India og hippietiden introduserte østlig åndelighet til vesten på en ny måte har forestillingen om karma og dharma på mange måter slått rot hos spirituelle søkere i vesten. Karmaloven oppfattes av de fleste som en lov forbundet med årsak og virkning. Den er basert på at alle må møte virkningen av det de sender ut. Iblant sees den på som et slags belønning og straff system. Gode gjerninger og hyggelige tanker gir belønning, mens negative og destruktive tanker og gjerninger gir det samme i retur. Øye for øye og tann for tann som det også kalles. Slik går kverna i liv etter liv. Denne spirituelle forståelsen har blitt brukt til å forklare hvorfor noen har så vanskelige liv, mens andre synes å seile med letthet og glede nedover livets elv. Har du god karma får du et godt liv, har du dårlig karma blir det balluba og faenskap. På et litt dypere plan sier karmaloven at du skaper din egen virkelighet. I østlig religion var(er) mye av målet med livet å komme ut av gjenfødelsens hjul. Man prøvde å slutte å skape karma. Kort sagt gikk det ut på å ikke ha begjær, ønsker eller noen slags personlige motivasjoner og behov som du så siden måtte kjenne på virkningen av.

På noen måter synes Østens religioner å ha vært ”fiendtlig” innstilt til selve livet. Det gjaldt å bli kvitt jeget. Slutte å tenke og føle og komme seg ut av lidelsens hjul så fort man kan. Dharmaloven har en litt mer positiv vri. Dharma inneholder flere muligheter og åpninger og vil kunne forstås som din mulighet til å bli et bedre og helere menneske. Den kan sees som en livsvei du kan gå for å fullbyrde din jordiske livsmening. Noe av det spennende, som vi skal se på i denne artikkelen, er hvordan dagens åndelige inspiratorer i vesten nærmest er i ferd med å omdefinere og tilpasse disse begrepene til den vestlige bevissthet og livsanskuelse! Ett eksempel kan være forfatteren/inspiratoren Neale Donald Walsch som skriver om at du hele tiden er i bevegelse og forandring og at du alltid skal gripe etter den nyeste, beste og mest oppdaterte utgaven av deg selv. I Østens spirituelle språk kunne man si at det han oppfordrer oss til å gjøre er å frigjøre oss fra gamle karmiske mønstre og strekke oss mot vårt dharmiske potensial.

Der vestens religion har satt det individuelle jeg i sentrum og sagt at mennesket nærmest er skapelsens mål og høyeste mening, så har østens religioner langt på vei sett på det å være individuell som en lite attraktive og svært ensom og avskåret tilstand. En film som ”the secret” er tett forbundet med karmaloven. Den sier at du skaper din egen virkelighet, men istedenfor å fokusere på elendigheten du skaper retter filmen søkelyset mot hvordan du kan skape overflod. Her møter vi ett åndelig syn som står i sterk motsetning til den gamle spirituelle forståelsen om at livet sett fra et åndelig perspektiv er lite attraktivt. Vi møter en tankegang som sier at det fysiske liv tilbyr glede, skjønnhet, velstand og overflod og at du selv via de karmiske lover skaper din egen overflod eller din egen mangel på det samme. Østens tolkning av karmaloven har fratatt den nålevende personligheten mye av ansvaret for sin skjebne og plassert det hos forgjengerne i inkarnasjonssyklusen. Det som skjer i ”the secret” er at ansvaret for din skjebne legges hos deg selv. Filmen har hatt en voldsom suksess i vesten og det skyldes at den sier at du kan være rik, vakker, vellykket og åndelig på en og samme tid. Den har tatt østens forståelse av de gamle skaperlover og puttet de i en sammenheng som gjør dem forståelige og spiselige som hamburgere for det vestlige individ. ”Hei roper den! Se her!” Du kan ikke bare være åndelig og leve i overflod og velstand. Du kan til og med bruke åndeligheten til å skaffe deg denne overfloden.

Dette åpner for at vi kan se de spirituelle lover på en mer konstruktiv og skapende måte enn vi har gjort før. Samtidig er det noen utfordringer forbundet med denne tankegangen. Jeget og jegets behov for kontroll og innflytelse er så sterkt i vårt samfunn at man lett kan falle for fristelsen til å bruke åndelighet og spirituell forståelse som redskaper til å fremme sitt ego. Litt flåsete sagt kan man si at målet med åndelighet da blir å dekke egoets behov for suksess, overflod og betydning. Å ikke bli fanget av behovet for ytre suksess og velstand i et samfunn som måler menneskets verdi etter graden av suksess og velstand krever høy bevissthet og selvinnsikt. Tankegangen om at vi skaper vår egen skjebne bringer også en annen stor utfordring. Jeget kan lett komme til å oppleve seg som særs utilstrekkelig. Sykdom og alt det traurige som skjer blir da sett på som et utslag av jegets tilkortkommenhet og manglende evne til å skape den ”gode” virkeligheten som det egentlig vil ha. I ekstreme tilfeller lever man i angst for å ikke tenke positivt nok. Det å tro at enhver negativ tanke du har skaper virkelighet kan få følelsen av skyld og utilstrekkelighet til å blomstre hos de aller fleste av oss.
Men alt i alt må det vel sees på som en fantastisk mulighet å kunne ta de gamle triste lovene om arvesynd og karma som et spirituelt straffesystem og gjøre de om til kosmiske lover som forteller om menneskets mulighet til å være skapere istedenfor å være slaver av fortiden og det skapte. En av de som gjør dette mest elegant er Esther og Jerry Hicks som kanaliserer et medium som har fått navnet Abraham. De sier selv at det er Abrahams tankegang og verdensbilde som ligger bak ideene som ”the secret” formidler. De var med i den originale utgaven, men trakk seg p.g.a. manglende villighet til å gi fra seg sine rettigheter til filmskaperne.

I Abrahams språk synes loven om karma å ha blitt til ” Loven om tiltrekning” (The Law of attraction). Denne loven skal være en av universets mest grunnleggende lover og sier ganske enkelt at alt som skjer med deg og som finnes i ditt liv er der fordi du har skapt det. Slik jeg forstår Abraham skaper vi ikke kun med isolerte tanker eller følelser, Vi skaper gjennom den frekvensen og vibrasjonen vi er! I følge denne loven kan vi utelukkende tiltrekke oss frekvenser, og dermed hendelser og mennesker, som speiler vår egen vibrasjon. Vi er med andre ord ikke først og fremst en kropp eller en personlighet, men en energetisk skapning som akkurat nå vibrerer med en frekvens som tilsvarer vår kropp og personlighet.

Her går kvantefysikk og den nye tids åndelighet hånd i hånd. Loven Abraham snakker om deles inn i tre avdelinger. Vi har loven om tiltrekning som tilsvarer karmaloven. Den neste loven legger skaperkraften hos det individuelle gjennom å vise hvordan du kan bruke din bevissthet og vilje til å skape den tilstand du ønsker. Den går ut på at din innstilling og intensjon skaper virkelighet. Den sier ikke at du bare kan tenke og fantasere om noe og så kommer det. Nei, den gir en annen og mer krevende utfordring til de som ønsker å skape sin egen skjebne. Den sier at du vil skape gjennom det du er. For å skape bevisst, så må du begynne å være det du vil ha. Du blir med andre ord ikke frisk av å kjempe mot sykdommen eller av å ønske den bort. Du blir tvert i mot frisk av å begynne å tenke og føle og oppleve deg selv som frisk. Denne måten å tenke på gir en ny mening til forståelsen av at det du prøver å unngå blir værende (what you resist persist). For å få noe til å forsvinne kan du ganske enkelt trene på å slutte å tenke på det og slutte å føle at det er slik. Ikke så lett i praksis, men så enkelt at det er genialt i teorien. Hvordan blir jeg for eksempel kvitt bekymring? Jo jeg slutter rett og slett å bekymre meg. Eller hvordan kan jeg få nok penger? Jeg begynner rett og slett å tro at jeg har nok. Og det blir sannhet! Logikken er uhyre enkel: Uansett hvor mye penger jeg har eller ikke har, så er det nok for meg når jeg synes det er nok.

Den første loven sier noe om hvordan vårt univers er organisert på det mest grunnleggende plan. Alt finnes som grenseløse muligheter og vi tiltrekker oss nøyaktig det som speiler hvem vi er og vår egen tilstand (Loven om tiltrekning). Den andre loven sier noe om hvordan vi kan bruke jeget til å gi den første loven en retning og måte å utfolde seg på som er i samsvar med våre bevisste behov og ønsker( Loven om bevisst skapelse). Den tredje loven er den som ligger nær dharmabegrepet. Hvis vi ikke skal bli fanget i negativt og begrensende karma og elendighet så trenger vi å tillate resten av menneskeheten(universet) å leve i samsvar med egne ønsker og behov (The law of allowance). Gjennom å akseptere at alle har det samme ansvaret for sin virkelighet som jeg har for min, frisettes vi fra å bli fanget av dårlig samvittighet for å ikke ta nok ansvar for andre. Vi må rett og slett ofte ta ett skritt tilbake og tillate andre å utfolde sine liv slik de selv ønsker å gjøre det på et sjelelig plan. Det er vel ganske tydelig at svært mange sjeler som kommer ned på jorden ikke gjør det fordi de først og fremst ønsker å oppleve overflod, rosa såpeskum og bekymringsløshet. Byron Katie sier så elegant at det ikke nytter å argumentere med virkeligheten. Hvordan vet du at du har ønsket deg det som skjedde, uansett hvor ubehagelig og utfordrende det er? Svaret hennes er ganske enkelt. Du vet at du har ønsket det, fordi det er det som skjer. Og som de fleste nye åndelige veiledere hevder. Intet skjer med deg uten at du på ett eller annet plan av eksistens har ønsket det selv.

Gjennom å tillate andre å ha de kontraster og erfaringer i sine liv som de ønsker å erfare, kan vi tillatte oss selv det samme. Den loven dreier seg både om absolutt aksept av det som skjer med andre og det som hender med oss selv. Vi må rett og slett tillate at livet skjer hvis vi ønsker å leve det fullt og helt. I det øyeblikket vi klarer å integrere denne loven vil vi slutte å dømme både andre og oss selv. Hvis noen ønsker å erfare sult, krig og lidelse, så dømmer vi dem ikke for det. Vi dømmer heller ikke de som vil ha makt, rikdom og spenning (som jo iblant er kjent for å føre til sult krig og lidelse). Men det å slutte å dømme er ikke å slutte å bry seg! Når vi går dypere ned i disse lovene vil vi se at den kraft som ligger bak og har skapt dem har en egen frekvens som verken er likegyldig eller meningsløs! Det sies at vi gjennom at livet er grunnlagt på disse lovene med nødvendighet vil komme til en stadig større forståelse av vår egen essens og natur. Som Walsch sier: Enhver forandring er til noe større og bedre enn det som var..og forresten… livet er alltid i forandring og dermed alltid på vei til å bli noe større og bedre.

Hva er så denne urfrekvensen som vi egentlig er? Den vi vil være i harmoni med som vil lærer å være mer og mer av det vi er og mindre og mindre av det vi ikke er? Igjen er det såre enkelt. Frekvensen som har skapt alt som er til, deriblant oss, er det vi iblant kaller kjærlighet. Andre navn som brukes på denne kraften er gud, lys, væren, ekstase o.s.v. Det virker beroligende på mitt hjerte og sinn å se at det faktisk er slik. Logikken viser klart at min egentlige natur og essens er alle disse tingene og at alt jeg trenger å gjøre er å fjerne lagene som hindrer denne essensen i å utfolde seg. Det er med andre ord ikke et spørsmål om jeg kommer til å realisere min guddommelige og sjelelige natur. Kun ett spørsmål om når det vil skje! Det er deilig, siden jeget jo er i denne verden av tid, at jeg ikke har det travelt. Jeg har tid nok å bruke på å bli bevisst hvordan alt som finnes er en del av den samme essens og derfor en del av det samme tiltrekkende energifeltet (The law of attraction). Jeg kan bruke akkurat så mange liv som jeg har lyst til for å finne ut hvordan loven om bevisst skapelse fungerer i denne fysiske verden av tid, rom og atskilte identiteter. Jeg har også all verdens tid til å lære å observere og forstå hvordan jeg kan gå med min egen sanne natur og skapelsens strøm, istedenfor å skape motstand og konflikt (the law of allowance). Ja det begynner å gå opp for meg at når jeg opplever motstand, vanskeligheter og grimme utfordringer så er det fordi min sjel ønsker å erfare dem for å oppdage seg selv som noe enda større og bedre enn den allerede er bevisst om.

Flere artikler om liknende temaer …