Greven av St Germain og Ditt Høyere Selv

Det Hvite Broderskap er mest kjent fra Teosofien og Helena Blavatskys beskrivelse og navngiving av en rekke oppstegne mestre som samarbeidet for å hjelpe menneskeheten. En av disse mestrene var Greven av St. Germain. Andre kjente mestre er Maitreya, tibetaneren Djwal Kul og Sananda. Det finnes ikke tall på hvor mange forskjellige mennesker som kanaliserer og har kanalisert disse mestrene opp gjennom historien.

Kanaliseringenes innhold er sterkt varierende og synes å være helt avhengig av kvaliteten på mediet. Samtidig kommer det, for den som følger med i disse kretser, en overveldende strøm av informasjon om hva som skjer med utviklingen av menneskehetens spiritualitet og bevissthet fra disse kanaliserte mestrene. Denne kanaliseringen fra Greven av St. Germain om Det Høyere Selvets natur og konsistens er en av de mer interessante.

Hvem var greven av St. Germain?
Greven av St. Germain var en reell historisk skikkelse fra Europa på 1700 tallet
Av sine samtidige beskrives han som allsidig og lærd innen språk, musikk, kunst, historie og kjemi. Han opptrådte under mange forskjellige navn i egenskap av hemmelig agent og megler for ulike herskere og regjeringer. Han grunnla frimurerlosjer i Frankrike der også kvinner hadde adgang. Han var også alkymist. Han hevdet å ha produsert livseliksiren samt å ha oppskriften på “De vises sten”, noe kjente personligheter på 1700-tallet bekreftet. Han var også fortrolig med Østens mystikk og trakk seg i følge legendene i perioder tilbake til et sted i Himalaya. Ifølge et kirkeregister i Tyskland døde han der i 1784, mens vitner av høy rang hevder å ha truffet ham både i 1785, i 1788 og i 1822. Er det siste riktig, må han ha blitt minst 125 år gammel.

I 1767 spurte grevinne Georgy Greven av St. Germain om hans far var i Venezia omkring år 1710. Han svarte at han selv bodde i Venezia på den tiden og hadde hatt gleden av å oppvarte henne. Hun svarte at den Grev de Germain hun kjente var minst 45 år på den tiden, og det var den alder han så ut til å ha nå. «Madam» svarte greven, «jeg er meget gammel.» «Men da må de være nesten 100 år» utbrøt hun. «Det er slett ikke umulig» svarte greven.
Det virker som om Greven var en viktig og innflytelsesrik person i Europas historie gjennom mer enn 100 år. I franske arkiver finnes det vitnesbyrd om at så vel engelske som hollandske og prøysiske statsmenn betraktet Greven som en autoritet på mange felter. I 1789 (5 år etter hans «død») sa Madame d`Adhemar etter å ha møtt ham at: «Det var ham selv i egen person, med det samme ansikt som i 1760, mens mitt var gjennomfuret av rynker og herjet av forfall». Han ble sett sammen med general Clive i India i 1755 og beskrevet som tilstede ved hoffet i Persia mellom 1737 og 1742. Han var i det hele tatt en bereist mann som sies å ha behersket 12 språk flytende.

Han skal ha vært en dyktig maler, dikter og håndverker, og han viste hvordan man fremstilte kunstige edelstener. Noe som iblant førte til beskyldninger om forfalskning så han måtte flykte til andre land. Det sies at hans siste tilholdssted på den fysiske jorden var hos den danske landgreve Carl av Hessel-Kasel. Prins Carl beskrev ham som «En venn av menneskeheten som kun ønsket seg penger for å gi dem til de fattige, en dyrevenn med et åpent hjerte som kun var opptatt av andres lykke». Hans hollandske beundrer J. van Sypesten skrev om ham at: «Han faller iblant i transe og reiser til fjerne land mens han er bevisstløs. Andre ganger er han borte i lengre tid og når han kommer til seg selv opplyser han om at han har vært i en annen verden og kommunisert med de døde.
Som vi skjønner var Greven en mangfoldig og allsidig mann. Blant tilhengerne til Det hvite broderskap anses Grev Saint Germain å være en av inkarnasjonene til en meget spesiell sjel som er opptatt av å hjelpe menneskene til å utvikle sin politikk, filosofi og vitenskap. Noen andre av inkarnasjonene til denne mesteren sies å være Merlin (fra legenden om Arthur), Thomas Bacon, Chr Rosenkreuz og Francis Bacon.
Den følgende kanaliseringen av Greven av St. Germain er foretatt av: Linda Stein Luthke.

KANALISERING:
Kjenn ditt høyere selv
I det siste har det blitt vanlig å bruke begrepet Det Høyere Selv. Vi har til tider tatt i bruk uttrykk som Totalitet og Enhet som alternative betegnelser for Det Høyere Selv. For enkelhetens skyld vil vi nå bruke betegnelsen Det Høyere Selv.
Samtidig må det sies at vi finner alle disse ordene begrensende. Det finnes intet menneskeord som i sin helhet kan beskrive det konseptet vi prøver å formidle. Vi vil gjøre vårt beste innenfor språkets iboende begrensninger. Hvis du skal få en full forståelse så kan du gjøre det gjennom å gå inn og kjenne på dine egne unike erfaringer.
Du undrer muligens på hva Det Høyere Selv har å gjøre med deg? Må jeg forstå dette slik at jeg hele tiden skal bruke den bevisstheten i min utfoldelse? Vår svar er. Absolutt!
Som menneske kan du ikke foreta deg noe viktigere!

Mange er fornøyd med å vite at det finnes et Lys og at det Lyset kan være til hjelp. Andre er fornøyd hvis de forstår hvordan man kan bruke dette Lyset til å helbrede seg selv. Enkelte er tilfredse med å ha forståelse av forskjellige vibrasjonelle frekvenser og lysskapninger som eksisterer der. Noen får tilfredsstilt sine største behov i denne inkarnasjonen gjennom å overgi kraften sin til et Lysvesen og tillate denne skikkelsen å guide seg.

Vi tror du kan oppnå mer. Noe som i sannhet vil skape den mest dyptgående og helbredende endring for deg. Alle de tilstander og bevisstheter som nevnes ovenfor er intet annet enn støttespillere til å oppnå forståelse av Det Høyere Selv – og deretter bruke denne erkjennelsen i alt du gjør. Intet. Vi gjentar: Intet kan sammenlignes med å realisere denne bevisstheten så fullstendig som mulig.

Vi sier ikke at dette er enkelt for folk flest. Det er det virkelig ikke. Det har absolutt ikke vært enkelt i den senere tid, siden distraksjonene det fysiske livet tilbyr er utallige og sterke. Allikevel vil vi si at siden frekvensen på det jordiske vibrasjonsplanet nå har steget, så har det blitt lettere enn det har vært på mange tidsaldre. Det å lære om sitt høyere selv er derfor veldig betydningsfullt i disse dager.

Vi ærer deg for at du er i ferd med å utforske det og tilbyr vår støtte for å hjelpe deg i denne prosessen.
La oss fortsette med forsøket på å beskrive Det Høyere Selv til deg. Men husk at du har din helt egen og unike opplevelse og erfaring av dette, en erfaring som skal æres og respekteres. Forstå at vi snakker i generelle vendinger for å gjøre en forståelig oppfatning av Det Høyere Selv tilgjengelig.
Nå kan du etter beste evne forestille deg at du er en gnist av lys. Som den unike flammen du er har du kommet fra den Uendelige Kilde til Alt og Alle. Etter som du fikk bevissthet om hele skapelsen ble du mer tiltrukket av noen enn av andre saker. Grunnen til denne tiltrekningen kan ikke forstås med nøyaktighet av menneskesinnet. Det får holde å si at en «elektromagnetisk» tiltrekning utfoldet seg slik at din Lysgnist valgte å delta i den avdelingen av Skapelsen som vi kaller «Det jordiske plan». Dermed ble en del av din Unike Gnist av Lys utskilt for å gå inn i det Det jordiske plan. Det var kun denne delen som gikk inn i Det jordiske planet. Din direkte forbindelse med Kilden vil for evig og alltid forbli intakt og ubrytelig, uansett hvilken erfaring du måtte ha på noe sted i Skapelsen.

Hvis dette hadde vært din første legemlig-gjøring av den delen av det som entret Det jordiske plan, så ville du blitt delt i to. Du ville da blitt enten en yin eller en yang essens som manifesterte seg som kvinnelig eller mannlig. De følgende legemliggjøringene vil kunne forekomme både som kvinnelige og mannlige, for å utligne den karmiske balansen. Men din opprinnelige essens ville hele tiden forbli uendret yin eller yang.

Igjennom mange inkarnasjoner ville du ha mange forskjellige identiteter i en variasjon av liv. Det ville etablere det som kalles et karmisk mønster. Alle dine erfaringer forbinder seg med din opprinnelige Gnist av Lys. Det ville føre til en evig ekspanderende bevissthet om Selvet som utviklet seg gjennom alle erfaringene i alle inkarnasjonene. På samme tid ville denne Gnisten av Lys være seg bevisst Den Uendelige Kilden. Den vil ha en direkte og ubrytelig lenke til den Uendelige Kilden, fordi den i sannhet er en del av den Uendelige Kilden.
Denne Gnisten, med hele sin bevissthet og erfaring av den Uendelige Kilden, er det vi kaller Det Høyere Selvet. Det er din direkte kontakt med den Uendelige Kilde og sluttsummen av alt du har erfart og opplevd i alle legemliggjøringer som har utspilt seg noe som helst sted og tid i Skapelsen. På grunn av dette forstår Det Høyere Selv alt. Menneskesinnet alene kan kun forstå det som ligger innenfor den bevissthet og oppfatning som er tilgjengelig fra det jordiske perspektivet. Det menneskelige sinnet har vært svært nyttig for deg. Det har vært en utmerket hjelp til å fungere på Det Jordiske Plan. Men siden Det Høyere Selv har tilgang til bevissthet både om Det Jordiske Plan, Den Uendelige Kilden og Hele Skapelsen, så er det i stand til å ha en innsikt og forståelse som menneskesinnet knapt kan forestille seg.

På et eller annet tidspunkt har hele menneskeheten prøvd å få tilgang på denne forståelsen. Alle verdens religioner, filosofier, kunst og vitenskaper har hatt denne innsikten og forståelsen av Alt og Alle som sitt mål. Det er ganske ironisk å bli oppmerksom på at denne informasjonen allerede er en integrert del av hver eneste skikkelse legemliggjort som menneske.
Det har aldri på noe tidspunkt vært nødvendig å dra noe som helst annet sted for å forstå det menneskesinnet ikke kan finne gjennom å søke utenfor seg selv. Det eneste som noen gang har vært påkrevd, er å gå innover.
I møtet med de berusende valgmulighetene som det Jordiske livet tilbød, som ikke kunne erfares på andre plan av væren, valgte mennesker å glemme sin sanne natur. De valgte istedenfor å gripe nytelse uten visdom eller medfølelse. Som en følge av dette valgte andre mennesker, som tenkte på helheten, å gripe inn og regulere denne oppførselen. Det var helt tydelig at menneskeheten i seg selv var ute av stand til å håndtere saker og ting på en ansvarlig måte – det vil si med visdom og medfølelse. Slik har det seg at menneskeheten valgte de erfaringene som førte til fødselen av religioner, som var et forsøk på å få det hele regulert og organisert.
Opp gjennom historien ble det utviklet forskjellige religioner som tilbød esoterisk kunnskap om menneskets sanne natur. Det utviklet seg slik at mange av verdens religioner bestemt seg for at visdommen og forståelsen kun var oppnåelig gjennom studiet av spesifikke lærer og skrifter. Disse ble deretter presentert og gjort tilgjengelig av et utvalgt hierarki, som ble styrt av samtidens religiøse autoriteter. Det ble også slik at du måtte gjennomgå forskjellige prøvelser for å bevise deg verdig til å lære noe om din egen sanne natur.

Vi dømmer ikke religioner som riktige eller gale, på samme måte som vi ikke dømmer noe som noensinne har skjedd i Skapelsen. Når religionene ble skapt var det en perfekt og nøyaktig respons på det mennesket valgte å ha behov for på den tiden de oppsto.
Men dette har også medført at menneskene fortsatt tror de er ute av stand til eller «uverdige» til å kjenne sitt vesens sanne natur. De kan også tro at de er ute av stand til å holde en full Forståelse av Alt og All verdens. Siden de i århundrer har blitt fortalt at de i utgangspunktet er «feil», er de forledet til å tro at det er deres skjebne å lide i uvitenhet. En lidelse de tror at de kan gjøre litt lettere gjennom å finne noe utenfor dem selv som gjør at lidelsen minsker. Slik har frykt, avhengighet og grådighet spredt seg høyt og lavt. Hvis man ikke vet at man allerede er Hel og Fullbyrdet inne i Lyset, så vil man velge å lete andre steder etter lindring.
På denne tiden hvor Det Jordiske Planet velger en hurtig oppvåkning, vil vi fortelle at tiden hvor man led i mørket går mot slutten. Vi kan fortelle at alt du trenger for å våkne opp til erkjennelsen av din egen sanne natur er i deg selv. Det har det alltid vært. Vi sier at du allerede er et lys i menneskelig form. Dette lyset kan du kalle Det Høyere Selvet. Vi forteller at du på egen hånd har tilgang til det Høyere Selvet i perioder med meditativ fred og stillhet.

Men vi vil også fortelle at åpningen mot Det Høyere Selvet ikke bare kan skje gjennom sinnet. Du må åpne hjertet for å tillate at bevisstheten om dette lyset fyller ditt vesen. Denne visdommen, denne bevisstheten vil skje gjennom hjertet, ikke gjennom sinnet. Hjertet er senteret og hovedkanalen som tillater Lyset fra Det Høyere Selv å strømme inn i din skikkelse. Når du tillater deg selv å puste dette Lyset inn i hjertet, vil du våkne og vite.

Når du sitter der ganske stille vil du kanskje søke støtte fra engler, erkeengler eller andre Lysvesener for å få hjelp med prosessen. Kjære dere, ha ingen frykt. Du kan gjøre dette. Du har intet annet å tape enn din indre formørkelse. Innse at Lyset er det du alltid har vært. Dette Lyset vil vise deg din sanne natur. Ingen ord kan beskrive dette. Du vil få en iboende forståelse som vil endre på alle dine oppfatninger. Klarhet og Fred vil komme til deg når du lar deg bli fylt av dette Lyset.

Vær tålmodig med prosessen mens den pågår. Det kreves intet av ditt menneskelige Sinn, etter at du bevisst har sendt en forespørsel om å våkne til ditt Høyere Selv. Dermed, når du tillater de menneskelige tankene å hvile og kun ber om at hjertet åpner seg for det Høyere Selvet, så vil du erfare hengivelse og å gi slipp. Som du slipper taket, ha tillit til at Lyset til ditt Høyere Selv, som er din sanne natur, kan veilede deg med større visdom enn sinnet noen sinne har vært i stand til.

Vi sier ikke at det er enkelt. Det er derfor vi er her for å hjelpe. Det er grunnen til at vi ber deg om å overgi deg og være tålmodig og tillitsfull i prosessen.
Med en gang du åpner deg for å virkelig ønske erfaringen, så vil den skje. Lyset til ditt Høyere Selv vil hjelpe deg med å skrelle bort alle misforståelsene og illusjonene jordelivet har fylt deg med opp gjennom århundrene. Du vil erfare en frihet som stiger frem av forståelsen av at alt du noensinne har begjært og ønsket alltid har eksistert i deg selv. Grip det og du vil vite at din egen Sannhet kan veilede deg med en visdom som hittil har vært ukjent for ditt menneskelige sinn.

Vi ønsker deg store velsignelser fra Lys og Kjærlighet mens du fortsetter på reisen mot begynnelsen og slutten. Til Alpha og Omega. Til Alt og alt sammen. Vi er alltid med deg.

 

Artikler

Månefasene og månen i stjernetegn


Full Moon
Full Moon

The moon is currently in Taurus
The moon is 16 days old

Se flere artikler