Den Andre Virkeligheten Integrering av det metafysiske i livene våre

Av Tone Knudsen

  • Hva om det finnes en annen verden som ligner den vi kjenner på jorden, men hvor alt er i skjønneste orden hele tiden? En verden der hverdagen er fredfull og naturen i balanse. Et sted der alle er friske og fornøyde. En «perfekt» utgave av jorda og av oss.
  • Hva om denne tilstanden å leve er mulig å oppnå for absolutt alle? Og ikke i en fjernt liggende framtid, men at denne verden kan oppstå akkurat nå, i dette sekund, mens du leser disse bokstavene?
  • Hva om vi er i stand til å skape vår virkelighet på et nivå der vi ønsker et bestemt resultat?
  • Hva om det vi sanser og opplever i verden egentlig bare er en illusjon, som forandrer retning og resultat ut i fra hvordan vi tenker?
  • Og hva om naturlover er underlagt dette – at det bare er vår tanke og overbevisning om situasjonen som gjør at det føles virkelig? Dette er faktisk ingen drøm eller fantasihistorie, men et viktig element i både filosofi og teoretisk fysikk. Denne verden finner vi i metafysikken.

Metafysikk sier du kanskje. Hva er nå det?

I Store Norske leksikon står det at «Metafysikk er det filosofiske studiet av det som ligger til grunn for virkeligheten, eller det tilgrunnliggende for virkeligheten. Metafysikken antar ikke på forhånd at det grunnliggende for virkeligheten er noe man kan observere; det er i seg selv et dypt metafysisk spørsmål. Metafysikk er slik først og fremst en filosofisk disiplin, fremfor en naturvitenskapelig disiplin».

Vi syntes dette sto litt vanskelig forklart. Derfor har vi forsøkt å forklare hva begrepet rommer på en lettere måte, slik som vi tolker det. Metafysikk er «bevegelse uhindret gjennom tid og rom». I naturfagtimene på skolen lærer du at energi som har oppstått, aldri forsvinner, den går bare over til en annen form. Dette er energiloven, og mennesker er en energiform. Derfor dør du ikke, men går over til en annen eksistens når livet ditt er over på jorden. Mange tror da at du kan undersøke andre deler av universet, kanskje i en annen kropp og på en annen planet, men sjelen din, det som er ditt innerste, er den samme.

Metafysikk er en vitenskap vi ikke har lært oss å utnytte til det fulle og hele, siden vi ennå ikke er klar over det store potensialet som ligger i den. På grunn av dette står naturlig nok ikke faget i noe pensum eller læreplan som barnehagen og skolen skal i gjennom. (fra ungdomskolealder og utover, kan du komme borti metafysikk på skolen, men det i en liten utfyllende grad) Om du ikke tilfeldigvis har spesielt interesserte voksenpersoner rundt deg med disse kunnskapene, vil denne innsikten være en saga blott, og du vil akseptere og tro at livet bare er det du ser og sanser, med de begrensningene dette gir.

Livet blir til mens du går, og du er selv skaperen av hvordan din verden oppleves. Det er din erfaring og tilnærming til livet som blir din virkelighet (Verden uttrykker seg forskjellig gjennom oss fordi vi alle har ulik «bagasje» og oppvekst. Derfor kan ingen oppfatte verden likt). Denne forståelsen om livet, er allmenn akseptert av mange i dag. Samtidig, har vi i rike Vesten fortsatt et samfunn som i stor grad organiserer seg rundt troen på at virkeligheten kun består av fysikk – det vil si materialisme. De fysiske lovene og oppfatningene om hvordan verden fungerer, er det også vanskelig å endre på. Det kan virke som standarden for hvordan verden utfolder seg er helt satt, og nyere forskning og idegrunnlag blir forbigått og ikke tatt i bruk eller studert. En slik tankegang gjør at vi mister verdifull kunnskap og kloke mennesker som kan dele nye ideer for oss.

Du består faktisk av partikler som snurrer. De fleste mennesker er ikke klar over er at tid og rom er illusoriske, og tror derfor de må følge lovene om tid og rom. Derfor blir du begrenset. Poenget er ikke å overse disse lovene, men bruke dem.

Vi vet gjennom eksperimenter i kvantefysikk, at de fysiske lovene som er grunnlaget for allmenn forskning bryter sammen når man ser på de minste tingene i universet. Dette faktum er det allikevel få som vet om, og materialisme er fortsatt fundamentet i den vestlige kulturen. Kunnskapen blir ikke delt med befolkningen. Alle trossystem i verden har også en interesse av å opprettholde sin autoritet og posisjon i samfunnet, det være seg i religioner, legevitenskapen eller allmenn forskning. Ved å holde befolkningen under en viss kontroll, gir det en følelse av makt til de som styrer og tar avgjørelser i samfunnet. I dét du blir klar over hvor stor du egentlig er, og hvilken kraft du sitter inne med, blir disse maktpersonene ikke så store lenger. De kan da tro de har mistet sin posisjon hos befolkningen og se på det som en svakhet, for ennå er det egoet som styrer mye. De har glemt at livet er så mye mer, og at makt ikke er viktig i det store bildet.

Siden tiden er en illusjon, er rom og tid ikke to forskjellige ting, men et helhetlig element av kosmos. Det er bare to forskjellige aspekter av en enkelt virkelighet. Det finnes ikke fortid, nåtid eller framtid, det er bare øyeblikket nå, sett fra ulike steder i tid – rom – kontinuumet. Utrykket ”Tiden flyr i godt lag” er ikke oppfunnet uten en årsak, eller hva med følelsen at tiden varer en evighet dersom noe er dørgende kjedelig? Du er nødt til å akseptere at tiden er en illusjon for å kunne leve i en mer metafysisk væren.

En synapse (nettverket mellom hjerneceller) i hjernen ser identisk ut med et bilde av universet. Det er ganske kult! Makrokosmos og mikrokosmos er grunnleggende identiske. Hvis du ser på kroppen din gjennom et forstørrelsesglass, vil du se akkurat det samme som det du ser når du kikker opp på nattehimmelen. Du vil se at både du og kosmos består av 99 prosent tomrom. Du er en sjel som skaper kropp gjennom en enkel metafysisk manipulasjon. Hvis flere visste om disse sannhetene, kunne vi skape et mye mer harmonisk samfunn, ja til og med verdensfred.

Eksperimentforsøk
Det er gjort forsøk på elektroner som har blitt skutt ut av en maskin mot et filter, kalt «the two-slit experiment». Dette eksperimentet er utført utallige ganger og viser alltid til samme effekt – noe vi kaller «observer effect». Helt grunnleggende om eksperimentet, kan vi si at elektroner – som er små partikler – oppfører seg ulikt avhengig av om de blir observert.

Når partiklene skytes ut i et kontrollert eksperiment kan vi måle banen de reiser i ved å observere dem gjennom et kamera. Samtidig treffer de et spesifikt punkt på filteret de skytes mot. Derimot, når kameralinser og menneskelig innblanding utelukkes, danner partiklene alltid et interferens-mønster, det vil si et bølgemønster som representerer alle mulige baner elektronet kunne reist. Dette fenomenet kalles av fysikere «the observer effect» og det finnes ingen forklaring på hvordan eller hvorfor dette oppstår, selv blant de kyndige som jobber med disse eksperimentene er dette uforståelig.
(Forklaring: Partiklene går i en bestemt retning når de skytes ut av mennesker, men når de blir skutt ut uten observasjon, reiser de i et bølge mønster. Partiklene oppfører seg annerledes ved menneskelig kontakt, og uten.)

Er grunnen til at slike eksperimenter ikke blir delt og skrevet om, at vitenskapen ikke har noen forklaring og ikke vil tape ansikt?

Metafysikk er ikke noe nytt
Den greske filosofen Platon (427-347 fvt.) mente at de forskjellige oppfatningene vi sanser i livet har en egen eksistens i en annen dimensjon, og at denne andre virkeligheten er mer virkelig, viktig og fundamental enn den virkeligheten vi opplever med våre sanser.
Et velkjent begrep Platon brukte om de forskjellige konseptene og teoriene i livet, kalte han for former. Disse formene kunne eksempelvis være menneske, tanke, eller godhet. Formene kunne være alt mulig. Når formene var i den andre dimensjonen var de perfekte, mens de i vår verden var et ufullstendig skyggebilde på den dimensjonen.

Platon hevdet også at i sjelen til hvert menneske, finnes en evig og uunngåelig tvist mellom fornuft og følelser. Man kan ønske seg noe så mye at man blir fristet til å stjele for å få tak i det man ønsker seg, men ved fornuftig tenkning vet man at det er galt å stjele.
Følelsene våre gjør oss i stand til å få ut informasjon om den sansbare verden, mens ved fornuftsmessig tenkning kommer vi i kontakt med formenes verden, mente Platon.

Den kjente dramatikeren William Shakespeare var også opptatt av metafysikken, han sa blant annet: «det finnes mer i himmelen og på jorden enn det som drømmes om i deres filosofi».

John Hagelin, en amerikansk kvantefysiker har uttalt:
Det finnes mye sterkere bevis på at gruppe-meditasjon kan avslutte krig, enn det finnes bevis på at Paracet kan redusere hodepine.
En annen fysiker som mente metafysikk utgjorde en sentral rolle i livet, var Albert Einstein.

Samtale med Gud
Forfatter Neal Donald Walch har skrevet bokserien Himmelske samtaler, og i 2018 ga han ut en fjerde utgave i denne serien. Kort fortalt består bøkene av en dialog mellom forfatteren selv og Gud. Himmelske samtaler 4, var forøvrig inspirasjonen til å lage denne artikkelen. Det er en meget engasjerende og tankevekkende bok, og kan absolutt anbefales. I Himmelske samtaler 4 blir begrepet metafysikk brukt flittig, og innunder samme tema refererer Gud til kreative vesener fra andre planeter som bevisst bruker metafysikk i sine liv. Disse kreative vesenene kaller Gud for HUS (høyt utviklede skapninger). HUS har skapt total fred og harmoni i sine samfunn. Der er det ingen som prater nedlatende om andre, ingen oppfører seg dårlig mot andre, til og med tankene de har om andre er kjærlige og gode. Denne måten å leve, er helt integrert i deres hverdag, det er slik de har vokst opp. Barna der lærer blant annet om metafysikk fra de er helt små, kanskje på samme måte som vi lærer om engelsk og naturfag i starten av skolealderen – fordi vi vet disse fagene betyr mye for oss senere i livet og at denne læren er en felles forståelse hos alle på jorden.

Alt liv er sammensatt av mye mer rom enn masse. Formelen er: Tid + rom = fremtoning/utseende. Gud forteller at du faktisk kan ha mange ubevisste metafysiske opplevelser i løpet av ditt liv som menneske. Du kan komme i kontakt med det metafysiske når du drømmer, mediterer, er i dyp konsentrasjon eller om du blir utsatt for en nær – døden – opplevelse. Derfor er denne tilstanden på mange måter ikke så veldig ukjent for oss, men det er de færreste som er klar over at de opplever den.

Ved å bruke metafysikk bevisst i ditt liv, kan du utvide din forståelse om deg selv, ditt flerdimensjonale univers, og til og med Gud. I en metafysisk tilstedeværelse kan du hente ut energi og skape mirakler. Du kan skape det livet du ønsker.
Vi har plassert oss inni en kropp, inne i rom og tid, men kroppen er ikke noe vi er, men noe vi har.
Husk! Du er i denne verden, men ikke av denne verden.

Flere artikler:

Era Life Center i Bergen

Era Life Center i Bergen

Era Life Center vil presentere et bredt helhetlig tilbud som lar mennesket utforske, nære, heale, erkjenne og leve livet slik vi som mennesker virkelig er ment å leve.