Astrologi: Politiske systemer og de ytre planetene

2. september, 2019

Av Per Henrik Gullfoss

I astrologien kalles Uranus, Neptun og Pluto de ytre planetene. De påvirker vår kollektive og individuelle bevissthet. Uranus, Neptun og Pluto står for vår individuelle opplevelse av og bevissthet om den større virkeligheten vi er en del av. De er også forbundet med vår kollektive utvikling av den individuelle bevissthet.

Oppdagelsen av disse planetene åpnet ikke bare for mulige sprang i vår individuelle bevissthet, men også for utvikling av kollektive og politiske systemer og løsninger som åpnet for nye muligheter for vekst og utvikling.

Dette er en liten drøftelse av de forskjellige måtene å organisere vårt samfunn på som har kommet på banen med oppdagelsen av de tre ytterste planetene.

Uranus ble oppdaget rundt tiden for den franske og amerikanske revolusjon (1781) og “oppfinnelsen” av demokratiet som styringsform. Astrologisk symboliserer Uranus frihet. likhet og broderskap, men også borgerskapet og kapitalismen. Det var fremveksten av et sterkt borgerskap i byene som la grunnlaget for det demokratiske system vi har i dag. Ordet demokrati kommer fra Hellas og betyr folkets styre. Dagens demokrati har utviklet seg langt videre enn den greske modellen, hvor slaver, fattige og kvinner ikke hadde stemmerett.

Det moderne demokratiet var også kommet til skjels år og alder før kvinner fikk stemmerett.

colourbox.com

Kapitalisme

Fremveksten av kapitalisme og demokrati er knyttet til ideene som vokste fram samtidig med at Uranus ble oppdaget. Uranus er forbundet med individets frihet og rettigheter. Uranus sprengte det gamle verdensbildet som var styrt av Saturn. Saturn var den planteten som holdt kontroll og var den ytterste grense for hva menneskeheten kollektivt kunne skape sammen. Når vi tenker på det var det jo en ganske vill ide at folket og flertallet skulle bestemme og ta avgjørelsene, istedenfor konger, stammehøvdinger og keisere som hittil hadde hatt denne rollen. Kapitalismen er en del av dette. Det å ha råderett over egne penger og ressurser er en viktig del av det å være fri og uavhengig.

Kommunisme

Neptun ble oppdaget samtidig med at Karl Marx skrev og publiserte det kommunistiske manifest (1846). Neptun er forbundet med kommunisme og ideen om enhet og fellesskap som samfunnsform. Som samfunnsform ble kommunismen avgjørende for Sovjetsamveldets utvikling og fremvekst. Kommunismen er preget av idealisme og drømmen om det perfekte samfunn hvor alle yter etter evne og får etter behov,

Lengselen etter enhet, harmoni og likeverd mellom alle er helt i tråd med astrologiens forståelse av Neptuns innflytelse.

I dag synes kommunismen å ha spilt fallitt. Det kan virke som veien til å realisere det sanne Neptunske ideal (kommunismen) går gjennom å integrere de Uranske kvaliteter, som er individuell frihet og rett til å være unik og ta egne valg.

Fascisme, Nazisme og makt over liv og død.

Pluto ble oppdaget samtidig med fremveksten av fascismen i Italia, nazismen i Tyskland. Samtidig kom oppdagelsen og utvikling av atomkraft og atombomben (1930), og det pågikk en revolusjon i Kina.

Selv om kommunistene først kom til makten i 1949, ble Mao valgt til leder for det kinesiske kommunistpart i 1935. Vi kan si at fascisme, nasjonalisme og den kinesiske versjon av kommunismen er inspirert av Plutonske idealer og bevissthet. Noe av det spennende med både fascisme, nazisme og kinesisk kommunisme er at de i utgangspunktet blandet ideen om den sterke leder med tanken om å tjene folket.

Fascismen og nazismen mistet fort taket på de uranske prinsipper om frihet og individets rettigheter. Husk på at nazistenes definisjon av seg selv var at de var nasjonale sosialister. Det er et tankekors at Tyskland før 2. verdenskrig hadde en enorm vekst i industri og levestandard, og at det faktisk var Hitler og nazistene som satte i gang produksjonen av folkevogna. På tysk heter det jo Volkswagen, som betyr folkets bil, med andre ord en bil som alle skulle ha råd til å eie.

I praksis viste deg seg at både fascismen og nazismen manglet evne til å ivareta både det Neptuniske og Uranske og ble et eksempel på det gamle Saturnske tyranni, utført med en nådeløshet og voldsomhet som vi kan gjenfinne i det Plutonske.
Det er en viss fare for at det samme i dag skjer med Kina. Landet virker å gå i en stadig mer totalitær retning, med sterk overvåkning og kontroll over sin egen befolkning. Metoder som er godt kjent fra både fascistiske og nazistiske regimer.

Pluto var underverdenens hersker og ett mer makabert eksempel på Saturnsk og effektiv massakrering og dyrking av døden enn konsentrasjonsleirene er vanskelig å finne. Å kalle konsentrasjonsleirene en fysisk manifestasjon (Saturn) av helvetes og dødsrikets (Pluto) forgård er neppe en overdrivelse. Saturn og Pluto sammen uten forståelse og integrering av de Uranske og Neptunianske prinsipper blir nådeløst og totalt tyranni.

Samtidig er det en spennende tanke at det mest avanserte og utviklede samfunnssystem muligens kan representeres av det Plutonske prinsipp. Tenk deg et samfunn hvor mennesket ikke kunne manipuleres gjennom frykt, skyld eller angst for død (Pluto). Hvor det samtidig er villig til å ta ansvar (Saturn) for helheten (Neptun) og sin egen frihet (Uranus).

I dag kan det dessverre virke som stadig flere land søker å finne sterke ledere som er villige til å bruke makt og ta de store bestemmelsene, samtidig som de er fullstendig hensynsløse og villige til å gjøre alt for å beholde makten og gjennomfører sine planer. Er verden i ferd med å ta et skritt tilbake mot de gamle metodene vi kjenner fra fascismen og nazismen?

Jeg tror det er slik at man i sin utvikling trenger å ha integrert prinsippene til de planetene som ligger nærmest solen for å kunne realiser de som er lengre ut.

  • Fundamentet for frihet (Uranus) er evne til å ta ansvar for egne valg og handlinger (Saturn).
  • Fundamentet for uselviskhet, kjærlighet og oppofrelse for fellesskapet (Neptun) er at det skjer frivillig (Uranus).
  • Fundamentet for riktig bruk av den voldsomme kraft og makt Pluto står for er at man har kjærlighet og bruker den til å realisere høye idealer og det beste for alle (Neptun).

I Vesten har vi lett for å tenke at demokratiet og kapitalismen, slik vi kjenner den, er den mest tidsriktige og beste styringsformen. Spesielt etter at kommunismen uten forståelse for individets frihet på det praktiske (økonomiske) og filosofiske (presse og tenkefrihet) plan synes å ha spilt fallitt og kollapset. Det er allikevel stadig flere som undres på om kapitalismens streben etter profitt, produksjon og fortjeneste vil kunne fortsette å eksistere hvis vi skal gjenopprette jordens økologiske balanse og harmoni.

Det vokser nå fram en helt ny forståelse av det Neptuniske prinsipp. Ved å se på de økologiske utfordringene vi har, begynner vi å forstå på en ny måte at helten og enkeltindividet er gjensidig avhengige av hverandre. Man vil da bruke sin frihet til å gjøre det som er best for alle. Som er å være med på å sørge for at vi ikke sager over den økologiske greina vi sitter på.

Det siste århundrets tre stormakter står for hvert sitt prinsipp når det gjelder innflytelsen fra de tre ytre planetene. USA gikk gjennom en utrolig hurtig og rivende utvikling fra å være et kontinent bestående av nomader og stammefolk (indianerne) til å bli den mektigste nasjonen i verden og en forkjemper for individets frihet, demokrati og kapitalismen (Uranus).
Russland var lenge verdens nest mektigste nasjon og forkjemper for de kommunistiske idealer (Neptun). Mens Sovjetsamveldet fort henfalt til og ble et diktatur (Saturn) har USA store tendenser til å henfalle til rendyrket materialisme og den sterkestes rett (Saturn).

Kina kan overhodet ikke kalles et demokrati i ordets vestlige betydning, men det er heller ikke et godt gammeldags diktatur.
Det vi ser i Kina er at deres maktstruktur gjør at de hurtig kan gjennomføre ting, på godt og ondt. Samtidig virker det som om de har evnen til å tenke langsiktig. I motsetning til de kapitalistiske system som for det meste er opptatt av kortsiktig profitt. Kina har en eldgammel kultur hvor enkeltindivider med absolutt makt og rett til å bestemme over andres liv og død er en del av tradisjonen.

Oppdagelsen av Pluto falt som nevnt sammen med fremveksten av fascisme, nazisme og den voldsomme atomkraften som ble tilgjengelig da mennesket lærte seg å splitte atomer. For å mestre det Plutonske prinsipp må det være en villighet til å bruke makt riktig og ta avgjørelser som innebærer liv eller død for en selv og andre.

I dag har vi for første gang muligheten til å utslette ikke bare oss selv, men svært mye av livet på jorden. Vi er med andre ord herskere over liv og død på en helt annen skala enn før. Dermed må vi også ta i bruk vår makt på en helt annen skala enn før.

Kanskje demokratiet ikke er høydepunktet og siste stadium i menneskehetens eksperimentering og utvikling av systemer for å organisere oss kollektivt på denne planeten?
Kanskje det å være avhengig av flertallets gunst for å få makt ikke er det systemet som kan få oss ut av den økologiske knipa vi har skapt for oss selv?

Det neste trinnet å utforske er kanskje et system hvor kapitalisme, kommunisme og lengslene etter sterke og handlekraftige ledere som er villige til å ta avgjørelser og bruke den nødvendige makten for å skape en bedre verden er integrert.
Klimakrisen krever muligens at noe slikt må skje. Dessverre kan det virke som om forsøket på å finne en vei fremover til noe nytt og bedre, svært ofte viser seg å være et skritt tilbake til gamle og ubrukelige styringsformer.
Det er få som tror at den Trumpske «revolusjon» i USA vil lede verden fremover mot noe nytt og bedre. De forskjellige ledere synes å ha som mål å gjenreise nasjonens storhet. Putin er som en gammel tsar. De kinesiske lederne minner mer og mer om diktatoriske eneherskere al la de gamle keiserne. Trumps slagord taler klart og tydelig for seg selv «Make Amerika great again.»

Det Saturnske prinsippet med Plutonske innslag er sterkt i flere nasjoner. Vi har nærmest diktatoriske leder i land som Brasil, Filippinene og Tyrkia. Folket skriker etter ledere som kan vise handlekraft og gjøre noe med utfordringene. Dessverre kan det virke som man tar et skritt tilbake og bruker gamle metoder, som vi allerede har sett at ikke virker. På samme måte som utviklingen av atomvåpen førte til en svært spent og farlig situasjon, møter vi i dag en enda større krise i form av klimaødeleggelse.

Man kan undre på om det er mulig å kombinere individets rett til frihet og egne valg (Uranus) med drømmen om enhet, skjønnhet og fred på jord (Neptun) med en konsentrasjon av makt og enkeltindividers mulighet til å avgjøre og bestemme i spørsmål som gjelder liv og død for alle de som berøres av dette (Pluto).

Er det mulig å få fram mange nok enkeltpersoner med makt og innflytelse, som er villige til å ta ansvar både for seg selv og fellesskapet, samtidig som de bevarer sin verdighet og integritet (Saturn)? Bare fremtiden kan gi svar på disse spørsmålene.
Hvis verden ikke klarer å gjennomføre en snuoperasjon innen rimelig tid, kan det hende at det blir en fremtid som ligner på flere av de dystopiske versjonene som fra tid til annen ruller over filmlerretet.

Det er fascinerende å bringe det Plutonske prinsipp inn i forståelsen av utvikingen av samfunnssystemer og vurderingen av hvilken mulighet til å utøve makt fremtidens ledere kan få. Kanskje neste steg på menneskets vei er å integrere det kollektive med det individuelle på en ny måte? Det innebærer at vi finner den riktige syntesen mellom individets rett og mulighet til å ha frihet og bruke makt, med villighet til å gjøre det som er best for helheten.
I kommunismen/sosialismen har man en tendens til å se individet som en liten bit hvis fremste oppgave er å tjene kollektivet. I kapitalismen har man en tendens til å se det slik at staten og fellesskapet er til for å tjene individet. Kan det integrerte Plutonske prinsipp være begge deler: E system hvor man ser at individet er en del av og eksisterer i kraft av sin tilhørighet til helheten og det økologiske systemet. Samtidig som helheten og naturen er der for å gi individet muligheten til å utforske og erfare seg selv i denne fantastiske virkeligheten av tid og rom.


Per Henrik Gullfoss, astrolog, tarotlegger, foredragsholder, kursleder, forfatter www.gullfoss.no

Se flere artikler her:

Horoskopet til Kong Charles III

Horoskopet til Kong Charles III

Kong Charles III har i disse dager overtatt septeret, og står nå som Skottland, Nord-Irlands, Wales og England og samveldestatenes monark og høyeste beskytter.

les mer
Vannmannenns tidsalder: Tankenes voldsomme kraft !

Vannmannenns tidsalder: Tankenes voldsomme kraft !

I Fiskenes tidsalder har menneskeheten utviklet og forfinet egenskaper som nestekjærlighet, empati og hengivelse. Vi har utallige eksempler på uselvisk kjærlighet og mennesker som i godhet og av et stort og åpent hjerte virkelig gir av seg selv, for å støtte andre. Det være seg mennesker, dyr eller kloden som helhet.

les mer
Fabeldyr og stjernetegn

Fabeldyr og stjernetegn

Fabeldyrene gir oss en duft av en annen og magisk virkelighet. De er skapninger som lever og utfolder seg i dimensjoner som ligger tett opp til vår fysiske verde

les mer

Denne nettsiden bruker cookies. Cookies er små tekstfiler som blir lagret i nettleseren din av nettsidene du besøker. De inneholder vanligvis en nettside og en identifikator. Cookies bidrar til å forbedre opplevelsen din når du surfer på nettsiden vår. Du kan forhindre bruk av cookies i nettleserens innstillinger, men dette kan påvirke funksjonaliteten til nettsidene du besøker. Bruk av cookies er ikke essensielt for nettsiden vår, men det kan forbedre brukeropplevelsen din.