Er introverte og høysensitive mer intuitive enn andre?

Av Grethe Holtan

Har personligheten noe å si for hvor sterk intuisjon du har?

Vi lurer stadig på hvorfor enkelte har sterkere intuisjon enn andre. Det finnes ulike teorier om arv og miljø, men kan det også ha noe med personligheten å gjøre? Er introverte og høysensitive mer intuitiv enn andre? Bli med videre og gjør deg opp en mening eller bli inspirert til videre refleksjon.

Personlighet er typiske kjennetegn ved et individs måte å tenke, føle og handle på i en rekke ulike situasjoner over en lengre tidsperiode. Temperamentet er medfødt, mens personligheten formes av både arv og miljø. Carl Gustav Jung (1871-1961) mener at mennesker har to innfallsvinkler i møte med verden – ekstrovert(E) eller introvert(I). Jung påpekte i sin teori at ingen av oss er enten det ene eller det andre, men at vi alle befinner oss på et sted mellom de to ytterpunktene.

Ekstroverte forholder seg til virkeligheten på bakgrunn av det de selv kan erfare. De holder seg til den fysiske virkeligheten og bruker mindre tid på ideer, følelser og konsepter som ligger utenfor den materielle virkeligheten.
Introverte vil derimot dvele ved den ”usynlige verden” av ideer, konsepter, tanker, muligheter og metafysikk, og forholder seg ganske skeptisk til den fysiske virkeligheten. De baserer seg i større grad på en slags ”intern bekreftelse” hvor de lytter til egne fornemmelser og ubevisste signaler fra sitt indre.

– Betyr dette at introverte er mer intuitiv enn ekstroverte? Både ja og nei. Introverte bruker mer tid på observasjon, detaljer og analyse enn ekstroverte. De bruker seg selv som instrument i større grad og trenger færre signaler utenfra enn ekstroverte. Ekstroverte bruker mest tid på signaler i den ytre verden. Ekstroverte er raske i oppfattelsen, tar beslutninger og sjanser uten å nøle, og er vant til å jobbe med parallelle inntrykk og konsepter.

Jung utarbeidet også kognitive konsepter for hvordan vi opplever verden og tar beslutninger på. Opplevelsen ble delt inn i intuisjon (N) eller sansing (S), og avgjørelse i tenkning (T) eller følelse (F).
Intuisjon (N) og sansing (S) peker på hvordan vi opplever verden og bearbeider informasjon.
Intuitive (N) er fantasifulle, stoler på intuisjonen sin, er omgitt av ideer og fokuserer på hva som kan skje.
Realistiske (S) mennesker er mer jordnære, stoler på sansene sine, er omgitt av praktiske ting, og fokuserer på det som har skjedd.
Tenkning (T) og Følelse (F) handler om hvordan vi tar avgjørelser og takler følelser.
Logikk-fokuserte (T) mennesker er fornuftige, følger hodet sitt, fokuserer på objektivitet og rasjonalitet.
Prinsipp-fokuserte (F) mennesker er følsomme, følger hjertet sitt, fokuserer på konsekvenser, harmoni og samarbeid.

Ekstrovert intuitiv
Mennesker som er ekstrovert (E) med kognitiv funksjon intuitiv (N) gjør sin intuisjon gjeldene i den ytre verden gjennom ulike situasjoner, objekter eller personer. Det er en kreativ prosess med brainstorming og tolkning av symboler, synkroniteter, tegn og tilfeldigheter. De ser på ansiktsuttrykk, utstråling, energi og kroppsspråk. De observerer og analyserer hvilken sinnstilstand andre mennesker befinner seg i, og gjerne også hvilken personlighetstype de er. De gjennomskuer et kroppsspråk og utstråling som forsøker å formidle noe annet enn det som faktisk er realiteten i personens indre. Intuisjonen går hovedsaklig på å se eller forstå hva som er tilfelle akkurat nå.

Introvert intuitiv
Introverte (I) med kognitiv funksjon intuisjon (N) bruker våre fem sanser til observasjon. Observasjonene blir registrert i hjernen hvor de settes sammen det som er lagret i underbevisstheten. Etter en gitt tids undring, analyse og helhetstenkning kommer aha-øyeblikk eller intuitiv innsikt. Denne innsikten er primært rettet mot fremtiden, til hva som kan skje. Introverte intuitive ser situasjoner fra forskjellige vinkler, som i en 3-D film. Mennesker som er introvert intuitiv ser for eksempel to personer i alle mennesker, den offisielle personen og den indre personen med dens skjulte motiver og intensjoner.

Introvert intuitiv med følelse
Hvis vi tar med følelse (F) sammen med introvert (I) og intuitiv (N) får vi et helhetsbilde med nyanser og dybde. Gjennom observasjon, analyse, følelser og samhandling med underbevisstheten får man uante muligheter og kombinasjoner som fører til intuisjon. Man går og undrer seg over hva som er riktig – til det oppleves, føles og kjennes slik ut. Man ser langt frem i tid, vurderer mulige konsekvenser og tar hensyn til alle involverte. Dette langsiktige perspektivet gjør at intuisjonen for fremtiden blir sterk.

Høysensitiv lik mer intuitiv?
I 1991 begynte den amerikanske psykologen Elaine Aron å forske på høysensitivitet som personlighetstrekk, som på engelsk har den vitenskapelige betegnelsen Sensory-Processing Sensitivity.
Hun har doktorgrad i klinisk psykologi og driver også med terapi innen dette området. Hun mener at 15–20 prosent av befolkningen har et medfødt personlighetstrekk som går ut på at de foretrekker å bruke mer tid enn andre til å observere og reflektere før de handler. Dette personlighetstrekket finnes også hos dyr og planter. Biologer har observert det i alt fra fluer til aper. Undersøkelser av hjerneaktiviteten hos høysensitive, viser en høyere aktivitet og blodgjennomstrømming i høyre hjernehalvdel. Dette forklares med at den høysensitive har kraftigere og mer finstilte «antenner» og tar til seg tre til fem ganger mer informasjon enn majoriteten av befolkningen.

Når mennesker med dette personlighetstrekket får oppgaver, ser vi på MR at det lyser mer i hjernen på området som går på oppmerksomhet, fokus og persepsjon. Hjernen er mer oppmerksom på det underliggende i situasjoner fordi den bearbeider informasjonen mer enn andre og går mer i dybden på den.
Personer med dette personlighetstrekket ser og legger merke til mer enn andre. De er mer mottagelige for inntrykk. De fanger opp flere nyanser, signaler og bruker mer tid på tolkning enn andre. De blir derfor også lettere overveldet enn andre, og kan bli overstimulert når omgivelsene blir for intense, sammensatte eller kaotiske over tid. Dette prefererte personlighetstrekket er ikke det samme som å være introvert. 30 % av alle med høysensitive personlighetstrekk er ekstroverte, og 70 % er introverte.

Høysensitive mennesker har et sterkt «pause-til-sjekk»-system. Dette betyr at når de går inn i en ny situasjon, stopper de (uten å være det bevisst) for å fastslå hvorvidt det er trygt eller smart å fortsette eller ikke.

– Så hva kan vi konkludere ut fra dette? Jo, personligheten har noe å si for hvor intuitiv du er. Er du introvert intuitiv følelse (INF) og høysensitiv er sannsynligheten for at du er svært intuitiv til stede.
– Betyr det at du dermed at du bruker intuisjonen optimalt? Ikke nødvendigvis, fordi å gjøre bruk av den er en krevende prosess. Man skal bearbeide følelsene og inntrykkene, analysere og veie opp det ene mot det andre. Man skal tenke langt frem i tid og vurdere flere mulige konsekvenser. Og man skal selv komme i balanse. Å bruke intuisjonen optimalt handler like mye om å forvalte den riktig, beskytte seg selv og kommunisere den ut på en god måte.

Grethe Holtan

Grethe Holtan, Intuisjonsskolen, www.intuisjonsskolen.no

Se mer om Grethe på www.intuisjonsskolen.no

Artikler

Månefasene og månen i stjernetegn


Waxing Crescent Moon
Waxing Crescent Moon

The moon is currently in Capricorn
The moon is 2 days old

Flere artikler