Hvordan oppnå verdensfred

Det er lenge siden denne kloden opplevde fred. Tilsynelatende kan det se ut som en umulig oppgave, men det er det ikke. Denne artikkelen viser hvordan det er mulig å oppnå fred på verdensbasis – permanent.

Norge er et land som er kjent for fredsarbeid internasjonalt. Men på en måte har det som har vært drevet fram til nå bare berørt overflaten, det har bare vært brannslukningsarbeid. Med det mener jeg at de aller fleste fredsinitiativ ikke løser problemet på lang sikt, det blir bare en kortsiktig løsning. Det er nå på tide å bringe ”fredsbevegelsen” et skritt lenger! Fredsarbeid må basere seg på langsiktige løsninger. For å oppnå det trenger en å få den rette forståelsen for verdens bakenforliggende problemer. Da vil også løsningen komme av seg selv.

Det kan nesten sammenlignes med bilen. Vi vet for eksempel hvordan vi kan lage biler som ikke forurenser. Ved hjelp av hydrogenteknologi i form av benselcelle vil det som kommer ut av eksosrøret ikke lenger være forurensende eksos, men rent vann. Så løsningen med forurensningsfrie biler kjenner man til og det er heller ikke lenge til denne type biler blir masseprodusert. Slik er det også med fred i verden. Vi vet nemlig hvordan vi skal få det til. Vi har løsningen som skal til i dag for å oppnå permanent fred på jorden! Det er faktisk mange som kjenner til løsningen. Og løsningen er egentlig ikke så komplisert som man kanskje skulle tro. Problemet er å gjøre det kjent i større skala. Og det er her utfordringen ligger!
Det følgende er et forsøk på å forklare verdensproblemenes egentlige årsak og peke på en vei som fører mot permanent fred. Det som er det gode er at hvis man velger en slik vei medfører det at flere andre problemer verden sliter med også vil bli løst samtidig. Dette av den enkle grunn at alt hører sammen.

Verdensproblemenes egentlige årsak
Vi vet fra konflikter rundt om i verden hva som ikke fungerer. Vi vet at vold avler vold, at hat avler hat og frykt avler frykt, som for eksempel i konflikten mellom israelere og palestinere. Men vi vet også at det motsatte er tilfelle. Her fremstår Gandhis metode som et lysende eksempel. Han klarte å velte hele det britiske imperium i India på fredelig vis ved hjelp av en ikke-vold filosofi.

Det er grunner til at konflikter, som den mellom israelere og palestinere, ikke kommer noen vei. De har ikke gått i dybden for å finne kjernen av problemene! Så lenge de ikke har gått løs på kjernen til problemene vil konfliktene alltid ligge å ulme under overflaten.

Problemene som er skjøvet under teppet må frem i lyset igjen og arbeides med. Det er den eneste metoden som virkelig hjelper i det lange løp! Hvis man skal skape verdensfred nytter det derfor ikke bare å tenke på å få slutt på selve krigene eller konfliktene. Det er ikke nok bare å stoppe de stridende parter. Det må selvfølgelig også gjøres, men det hele må sees i en større sammenheng. Vi må finne den egentlige kjernen. Først da kan vi begynne å nøste opp i problemene og skape den varige freden vi alle lengter etter.

De aller fleste kriger i verden er religionskriger. De kriger som ikke er religionskriger dreier seg allikevel til syvende og sist om hva mennesker har for moralsk forståelse og da er vi igjen tilbake på trosnivå. For moral skapes av hva vi tror på og har som vår sannhet. Det er derfor umulig å skape permanent verdensfred uten å komme innom temaer som har med tro og trossystemer å gjøre. Det er av den enkle årsak at tro skaper all den oppførsel vi ser rundt om i verden. Men tro kan endres! Akkurat som vi mennesker endrer syn på saker og ting etter hvert som vi vokser og erfarer ting, gjør samfunnet det som helhet også. Vår åndelighet, altså vår tro og trossystemer, er det som bestemmer hva vi holder for sant og dermed hva vi har som moral. Dette er under utvikling og forandring hele tiden.

Det å utvikle og forandre seg er helt naturlig. Bare se på den teknologiske utviklingen! Der kommer det nye og forbedrede produkter i et stadig raskere tempo. Problemet når det gjelder menneskets tro, spesielt våre religioner og trossystemer, er at forandringene skjer så seint, de har ikke endret seg nevneverdig på mange hundre år. Det er her problemene ligger, det er dette som er kjernen til all verdens ufred.

Konklusjonen er at verdens konflikter og faktisk alle andre problemer verden står ovenfor i dag er av åndelig karakter. De kan ikke løses på lang sikt verken med politiske, økonomiske eller militære midler. Politikk, økonomi og militærmakt er vår åndelighet utført i praksis. Forandrer vi vår åndelighet, altså hva vi tror på, forandres automatisk vår politikk, økonomi og vår bruk av militærmakt!

Den kortsiktige løsningen
Dette er den metoden som bare berører overflaten. Den går ikke i dybden. Det er, for å sette det litt på spissen, brannslukningsmetoden. Det er flott at disse metodene finnes og de virker, men dessverre ikke på lang sikt. Det som egentlig skjer ved en kortsiktig løsning er at man forsøker å stoppe en bestemt oppførsel hos noen, for så å prøve å forandre denne oppførselen. Dette er en løsning som blir påført utenfra. I prinsippet kan man gjøre det, og det kan bli fred av det, men ingen vet hvor lenge det varer. Som regel varer det sjelden lenge og det er i hvert fall ingen permanent løsning.

Det samme prinsippet gjelder for mennesker også. Tenk på straff. Det er en metode som baserer seg på frykt. Frykten blir påført utenfra og holder bare den som utførte den ”gale” handlingen i sjakk. Så snart straffen opphører vil også frykten forsvinne. Frykten for å få straff på nytt er riktignok tilstede. Men hvis du ser for deg at denne personen fikk vite at han aldri ville bli straffet igjen uansett hva han gjorde, da er det heller ikke vanskelig å se for seg at fristelsen fort kan bli stor for å gjenta det ”gale” vedkommende gjorde. Dermed er man like langt, for det som er inni personen er ikke forandret. Personen som utfører handlingen må på en måte få en forståelse for de konsekvensene det har fått for andre. Personen må få satt tingene i et større perspektiv. Deretter må personen være villig til å gå inn i seg selv og forandre seg.

Det samme gjelder for to nasjoner som er i konflikt med hverandre. Igjen kan vi bruke konflikten mellom palestinere og israelere som eksempel. Hvis den ene part gjør noe vondt mot den andre, kommer den andre parten til å gjøre gjengjeld. Man løser ikke noen konflikt ved å ta hevn! Partene blir holdt delvis i sjakk av frykt for hevnaksjoner. Derfor kan man si at denne konflikten foregår på en primitiv måte. Mange har også vært inne i bildet for å prøve å løse konflikten. Noen av dem har helt sikkert forstått konfliktens egentlige årsak, men så lenge det er lite selvinnsikt å spore blant partene og de ikke er villige til å granske seg selv, d.v.s. hva de tror på, vil man ikke få til varig fred.

Den langsiktige løsningen
Forandrer du tro så forandrer du oppførsel. Tro er det som personen har inni seg og som er det styrende element i alle mennesker, så forandrer man den så forandrer man også all oppførsel i den ytre verden. En forandring må komme innenfra. Man kan peke på en vei til forandring utenfra, men å pådytte eller presse på en forandring fører sjelden godt med seg. Forandringen må komme frivillig.

Og forandringer i menneskets trossystemer må nå akselereres. Kanskje det viktigste leddet i det å forandre det vi tror på er å lære opp våre barn. Vi må oppfordre og stimulere dem til å stille spørsmål, også kritiske spørsmål, på absolutt alle områder i livet, spesielt om våre trossystemer. Barna må ikke indoktrineres med svart/hvitt tenkning, f.eks. at den troen de selv lærer er den eneste rette. Dette skaper bare fundamentalister. Vi skaper heller ikke en bedre verden ved å spre frykt, skyld og hat i små barnesinn. Da vil bare historien gjenta seg. De må oppdras i så kjærlige, forståelsesfulle og tålmodige omgivelser som mulig. Og vi må lære dem å respektere andres måter å se verden på.

Vi må nå begynne å granske våre religioner og våre trossystemer, våge å sette spørsmålstegn ved det de står for, gå kritisk gjennom dem og ikke minst endre det som ikke er bra. Dette har også vært gjort opp gjennom historien, men nå er det på tide å få fart i dette viktige arbeidet. Det er nok å ta av! Dette er en langsiktig løsning, men gevinsten ved å gjøre det på denne måten er enorm, nemlig permanent fred og et bedre liv for oss alle på denne vakre kloden!

For å illustrere hva jeg mener litt klarere tar jeg med et par utdrag fra Det nye testamentet i Bibelen. Første utdrag er fra brevet til efeserne, 5, 22-24:
«De gifte kvinner skal underordne seg under mennene sine som under Herren selv. For mannen er kvinnens hode, slik Kristus er kirkens hode…
Liksom kirken underordner seg under Kristus, skal en kvinne underordne seg under sin mann i alt.»
Andre utdrag er fra Paulus 1. brev til korinterne, 11, 7-9.
«Mannen må ikke dekke hodet, for han er Guds bilde og ære. Men kvinnen er mannens ære.
For mannen ble ikke til av kvinnen, men kvinnen av mannen.
Mannen ble heller ikke skapt for kvinnens skyld, men kvinnen for mannens.»

Selv i dag, i Norge, merker vi ennå litt ettervirkninger av disse kvinnediskriminerende utsagn, selv om de er nesten 2000 år gamle. Hvor mye har ikke kvinnene lidd i alle disse årene? Og hvem har skrevet Bibelen? Jo, menn. Aner noen en sammenheng her? Denne troen, som ikke har rot i virkeligheten, har ført til at menn har følt seg mer verdt enn kvinner. Og dette var bare et eksempel. Poenget er at det ikke er tvil om at det er det vi tror på som skaper vår virkelighet! Det er vi som skaper Gud i vårt bilde!

Nok en gang trekker jeg frem konflikten mellom palestinerne og israelerne, denne gang for å komme litt nærmere kjerneproblemet i konflikten. Jeg har mest sympati med de undertrykte, i dette tilfelle palestinerne. Men hvorfor er de undertrykt? Denne konflikten strekker seg langt tilbake i tid. Det er klart at når israelere tror de er Guds utvalgte folk, så får man et stort problem. Nemlig at de tror de er mer verdt enn palestinerne! Og da er det fort gjort å begynne å undertrykke andre, spesielt når man har en overlegen militærmakt. Og hvorfor tror de at de er mer verdt enn andre. Jo fordi det står i bibelen og bibelen skal jo ikke bestrides. Eller kan den det? I virkeligheten er det selvfølgelig intet menneske som er mer verdt enn andre, alle er like verdifulle. Men kan man bestride bibelens sannhetsgehalt i Bibelens eget hjemland? Det er nok ikke helt lett, men det er det som må gjøres for å få en løsning på konflikten.

Ellers er landområdene et stort konflikttema mellom israelerne og palestinerne. Men selvfølgelig er det ingen som egentlig kan eie et landområde. Landområdene bare er der, de tilhører ingen. Landområdene forvaltes av oss, men de kan ikke egentlig eies av noen. Det som må gjøres er å gripe fatt i våre gamle trosoppfatninger. Se nøye på dem og forkaste det som ikke fungerer lenger. For bare det som fungerer ute i den virkelige verden er det som er verdt å samle på.

Nordens eksempel
Det som er interessant er å se hvor i verden det er mindre kriger enn andre steder, for så å finne ut hvorfor. Ta Norden for eksempel. Det er lenge siden det har vært konflikter mellom landene her. Hvorfor? Kanskje fordi menneskene som bor her har mer fred inni seg enn ellers i verden? Og hvorfor har de mer fred inni seg? Det er nå vi begynner å nærme oss kjernen. Så helt enkelt kan man jo si at man først oppnår verdensfred når alle mennesker oppnår mest mulig fred inni seg selv.

Menneskene her i Norden har et av de beste demokratisystemene i verden. Det er et av de samfunn som har kommet lengst i verden med hensyn til sidestilling mellom kvinner og menn. Det er her lønnen og andre goder generelt er mest solidarisk fordelt. Helsesystemet er også mer eller mindre en gratis velferdsgode. Jeg sier ikke at alle disse tingene jeg har nevnt ikke kan forbedres, noen steder går det faktisk feil vei. Men poenget er at det ikke er noe grunnlag for noen alvorlige konflikter mellom de nordiske land når det gjelder disse temaene. Det er heller ingen religiøse konflikter mellom de nordiske land. Dette skyldes til dels at man har noenlunde lik tro, men også det at det folk tror på er i sterk endring. Det er blitt et mye mer åpent og tolerant samfunn. Norden er derfor ikke et samfunn som blir holdt i sjakk av strenge religiøse regler. Det er ikke så mye som ligger å ulmer under overflaten. Hvis vi klarer å kopiere Nordens eksempel til resten av verden er vi på god vei til å skape verdensfred.

Verdensfred i sikte
Det er fort gjort å se seg blind på alle negative hendelser i verden. Menneskenes forurensning og hersing med jordkloden og alt som lever på den slår nå mer og mer tilbake på oss selv i form av ekstreme naturkatastrofer, epidemier o.s.v. Vi ser også tilspissing når det gjelder kulturer og religioner rundt om i verden med Muhammed-karikaturene som et eksempel på det. Den skjeve fordeling av verdens ressurser øker, noe som igjen skaper grobunn for konflikter o.s.v.

På den annen side skjer det også store positive ting under overflaten som ikke alltid er så lett å få øye på. I land hvor det er tillat å ha sin egen tro, er det en akselererende bevissthetsendring hvor trosforståelsen ekspanderer mot en mer helhetsforståelse. En forståelse som sier at mennesket er mer enn bare kjøtt og blod, nemlig et åndelig vesen. Denne åndelige forståelsen er ikke bundet av dogmer og rammer.

Denne åndelige forståelsen sier at alt henger sammen, at alt er besjelet, at alt er hellig. Den sier at det du gjør mot andre gjør du også mot deg selv. Dette fordi vi dypest sett er ett med absolutt alt som eksisterer, ingenting er atskilt fra noe. Derfor er vi ikke bare avhengige av hverandre, vi er ikke bare i samme båt, vi er en del av denne båten alle sammen og vi har alle et ansvar for den. Denne båten, nemlig vår alles kjære jordklode som seiler rundt i dette fantastiske universet, er vi en del av. Og vi er en del av universet, ja med absolutt alt som er, alt som eksisterer.

Alle problemene i verden skyldes manglende forståelse for livets åndelige sammenheng. Så vår trosforståelse, vår åndelighet er den faktoren som skaper alle våre problemer, men det er også en ekspanderende åndelig forståelse som kan hjelpe oss.

Noe gammelt må dø for at noe nytt skal oppstå. Det kan se kaotisk ut i verden for tiden, men etter kaos kommer orden. Verdensfred er i sikte, men vi må gjøre noe for å få det til, for å få oss ut av kaoset. Vi kan ikke lenger bare sitte og se på det som skjer i verden.

Artikler

Månefasene og månen i stjernetegn


Waxing Gibbous Moon
Waxing Gibbous Moon

The moon is currently in Pisces
The moon is 10 days old