Essens og utfoldelse

Det har vært mye krangel opp gjennom historien mellom paver og keisere. Hvem skulle styre over hva? Hva tilhørte sjelen og guds eiendommer, og hva var keiserens eiendommer. Hvor gikk skillet mellom verdslig og åndelig makt og innflytelse. Hvor gikk grensene mellom stammens høvding og verdslige leder og sjamanen eller medisinmannens innflytelse.

Hvis den åndelige leder forsvant og alt som gjenstod var en verdslig makt, gikk det dårlig med stammen. Men når medisinmannen og paven strakk sine åndelige fingre ut i verden på jakt etter verdslig makt, gods og gull så gikk det visst heller ikke så bra. Rollene har en tendens til å bli sammenblandet, kanskje mer enn noen gang før. Ikke dårlig demonstrert av at vi i de siste åtte årene har hatt en prest som statsminister. At blandingen ikke er så lett å håndtere demonstreres kanskje av den tidligere statsministerens hang til depresjon og lykkepiller. Vi lever også i et land hvor stat og kirke ikke er atskilt. dette skaper mange problemer…er det staten som skal bestemme over kirken…og dens forhold til homofili, kvinner, seksualitet o.s.v. Eller skal kirken være statens moralske og etiske ledesnor?

Denne kampen mellom den verdslige og den åndelig makt skjer ellers ikke bare kun ute i samfunnet. Jeg sier ikke nødvendigvis at åndelig og verdslig makt trenger å være atskilt, bare at man trenger å være klar over hva som er hva. Som de sa i gamle dager… gi gud hva guds er og keiseren det som tilkommer keiseren. Vi bærer alle en liten pave og en liten keiser i vårt indre. Hvis vi lytter til en om gangen høres det kanskje ikke så vanskelig ut å få til dette samarbeidet. men trøblet oppstår når vi skal tjene begge på en gang. De sies at man ikke kan tjene to herrer…men kanskje akkurat det er nødvendig å tjene begge to i en periode. Få det beste ut av både vår indre høvding og vår indre medisinmann, helt til de på et tidspunkt muligens kan smelte sammen til en.

Hva er så det viktigste skillet i vårt indre? Kanskje vi kan si at vår fysiske kropp er slagmarken og den verden som maktkampen utspiller seg på og gjennom? Vårt jeg er keiseren som har interesser og behov i den ytre verden, og den åndelige veileder og hersker er sjelen. Vi kan dermed si at jeget og sjelen er de to herrer(fruer) i vårt indre vi skal tjene. Og vår kropp den slagmark….. eller det paradis… disse to utfolder seg på. jeg har en opplevelse av at det i mange åndelige sammenhenger, og kanskje spesielt innenfor new-age sektoren flyter over med vakre uttalelser og fantastiske kanaliserte budskap om kjærlighet og skjønnhet…at alt vi trenger å gjøre er å elske vår neste…være takknemlige og ydmyke overfor livet og overgi oss til åndens berusende kjærlighetskraft, så vil alt ordne seg og vi vil finne ekte kjærlighet, frelse, befrielse, opplysning og fred til evig tid.

Men jeget stakkar, som har til oppgave å omgjøre alle disse vakre innsiktene og åndelige sannheter til virkelighet i den ytre verden kjører seg lett bom fast. Vi skal elske alle og la kjærligheten flomme åpent i våre hjerter. Men jeget elsker jo ikke alle! Jeget finner noen mennesker plagsomme, stygge, ekle, slitsomme, ubehagelige og kjedelige. Jeg er nødt til å manøvrere sin skute gjennom en sterkt trafikkert virkelighetens verden, hvor de åndelige trafikkregler for det meste ikke anvendes.

Hvis dette indre samarbeidet skal fungere, så gjelder det å klargjøre hvem som har ansvaret for hva. Demokrati uten ansvar og klargjøring og ulikestilling fungerer dårlig så vel på det indre og ytre plan. I sjelens domene er vi alle likeverdige, men i den ytre verden er vi i sannhet ikke likestilt. Vi har forskjellige kapasiteter, evner, oppgaver og utfordringer. I den ytre verden er det alltid et hierarki. Noen dyr spiser andre. Noen bestemmer over andre og noen har evnen til å lede, mens andre har større evner til å følge. Hvis vi mister sjelens opplevelse av likeverd, så tror vi at noen er bedre enn andre, fordi de innehar spesifikke posisjoner i verdens hierarki. Hvis vi mister jegets behov for klarhet i sin posisjon og hva som virkelig er jegets ansvar, så blir det en suppe av ansvarsfraskrivelse og evige debatter uten noen mulighet for å komme frem til bestemmelser og målrettet handling.

Slik er det også i vår indre verden….eller i kroppen. Det finnes en likeverdighet mellom alt i kroppen. Føttene er like mye verdt som hodet.. og tynntarmen like mye verdt som hjertet. Men de er slett ikke likestilt. Hjertet har sin funksjon, tynntarmen sin. Hvis vi prøver å tenke med føttene og gå med hodet, så er ikke det spesielt vellykket. Og i vår opplevelse av kroppen kan vi vel si at vi for det meste heller vil tenke på oss selv som en talerør for visdom og skjønnhet ( munn ) enn som et avføringsredskap (anus).

De to herrene vi må prøve å tjene er som nevnt jeget og sjelen. Eller kanskje vi kan si at de to mestrene er våre ydmyke tjenere. Uansett så stammer en del av våre problemer fra misforstått arbeidsfordeling mellom de to. Hva er så sjelens arbeidsområde? Sjelen er det som setter os si kontakt med essens. Sjelen gir oss en adgang til opplevelse av tings egentlige innerste essens og vesen. Dett er en av grunnene til at mange prøver å nedkjempe keiseren ( jeget ) så man ikke skal fanges i den ytre verdens kjas og mas. Men uten keiseren går landet i oppløsning og henfaller til kaos og lidelse. Vi kan ta i bruk en av sjelens kvaliteter, som kalles kjærlighet. Sjelen setter oss i kontakt med essensen av kjærlighet, på samme måte som den setter oss i kontakt med essensen av glede, skjønnhet, visdom o.s.v.

Sett fra sjelens perspektiv er skjønnhet, kjærlighet, glede og visdom bare forskjellige benevnelser av den samme essens. Denne opplevelsen av enhet og essens er sjelens naturlige hjem og utspring. Jegets naturlige hjem og lekeplass er på den andre siden kroppen og den skapte verden. Noe av problemet med utvekslingen mellom jeg og sjel er at sjelen vet hva som er viktig, men ikke har anelse om hvordan det kan utfoldes i vår ytre verden. Hvis den indre keiseren avsettes fra tronen vil vi kanskje få kontakt med essensen, men vi vil ikke ane hvordan vi skal utfolde denne essensen gjennom våre liv. Hvis vår åndelige veileder ( sjelen) oversees og forvises vil keiseren fortsatt kunne utfolde seg og håndtere verden, men selve meningen blir borte. Et av problemene er at sjelen vet hva den søker, men ikke hvordan man får det til. For jeget er sjelens retningslinjer høyst uklare og mangelfulle.

Sjelen sier.. elsk alle og lev i absolutt kjærlighet…. jeget spør hvordan? og sjelen svarer bare elsk de du. Og jeget spør hvordan ? Og sjelen sier det er så enkelt så bare slipp til kjærligheten i ditt hjerte…. og jeget spør hvordan? og sjelen sier det samme om og om igjen, men jeget skjønner ofte like lite. jeget vil ha et rutekart. Ta toget til København, fly videre fra Kastrup, bestill en billett hos den enøyde mannen i luke ved drosjeholdeplassen og sjåføren vil ta deg direkte til det forjettede land. Men jeget får ikke den slags instrukser fra sjelen. fordi sjelen rett og slet tikke aner hvordan man når målet gjennom utfoldelse i den ytre verden. Dette er grunnen til at det tar så uendelig mange inkarnasjoner og liv før vi har lært hvordan vi kan tjene begge de to fruene( gud og keiser). Sjelen må lære å samarbeide med jeget! Det er jeget som har hånd over utfoldelsen i verden. Det er som sjelen bestiller en taxi og sier kjør meg til paradis. Taxisjåføren ( jeget ) sier hvor er det? Kan du gi gate og husnummer? Sjelen sier det er bare å følge hjertet, så kommer vi dit. Vel…kunden har alltid rett, så taxisjåføren gjør som han har fått beskjed om. Som vi alle vet kan det bli en lang tur med mye farting rundt omkring. og kanskje både jeget og sjelen synes at taksameteret løper vel lenge og fører til en ganske gedigen pris for reisen.

Hvis disse to reisende noensinne skal finne frem på livets landevei, så er samarbeide nødvendig. Og arbeidsfordelingen er klar. Det er sjelen som setter oss i kontakt med essensen og jeget som orienterer oss i verden og som gjennomfører de nødvendige handlinger og tar de nødvendige valg. Når så jeget har utført sine operasjoner trenger det å kontakte sjelen og spørre om vi er kommet nærmere eller lengre vekk fra målet. Samtidig må de begge lære å nyte turen. Jeget har en tendens til å tro at det får betalt når det kommer frem, mens i sannhet er selve turen sjelens betaling til jeget. Sjelen kan bli nervøs og tro at den har rotet seg bort og mase unødig på jeget. Men husk, sjelen vet bare hvor man skal, ikke hvordan man finner veien. Vi kan kanskje si det slik at sjelen er blind i den ytre verden, og jeget er blind i den indre. Det er først når jeget begynner å se den indre verden gjennom sjelens øyne, og sjelen begynner å se den ytre verden gjennom jegets øyne, at det hele blir noe mer enn en tilfeldig tur på måfå rundt omkring i landskapet.

Dette var noen små tanker rundt livets reise. For meg personlig er det en absolutt brukbar arbeidsdelingsmodell for denne reisen, å tenke at jeget er den som utfolder og handler i den ytre verden, mens sjelen er den som setter meg i kontakt med den indre. Og når disse to finner en balanse og har fleksibilitet i sitt samarbeid, så blir det morsommere og morsommere å være på reise.

Artikler

Månefasene og månen i stjernetegn


Waxing Gibbous Moon
Waxing Gibbous Moon

The moon is currently in Pisces
The moon is 10 days old